Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Положення про вчену раду Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

І. Загальні положення

 Вчена рада Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ (далі - Вчена рада інституту) є колегіальним органом інституту і створюється терміном до п’яти років.

  У свої роботі Вчена рада інституту керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та цим Положенням.

  Склад Вченої ради інституту:

1.3.1. Статутний склад Вченої ради інституту - 30 осіб.

1.3.2. До складу Вченої ради інституту входять за посадами начальник інституту, заступники начальника інституту, начальники (декани) факультетів, вчений секретар секретаріату Вченої ради (далі - вчений секретар), начальник фінансового підрозділу, голова профспілкового комітету, начальник УМВС України в Івано-Франківській області, завідувач бібліотеки, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, провідних науковців Інституту, при цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники Інституту і не менше як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються в Інституті.

1.3.3. Головою Вченої ради інституту є проректор Львівського державного університету внутрішніх справ - начальник Прикарпатського юридичного інституту.

1.3.4. Заступником голови Вченої ради інституту є перший заступник начальника інституту з навчальної та методичної роботи.

1.3.5. Роботу Вченої ради інституту організовує вчений секретар, призначений з числа осіб, які мають наукові ступені або вчені звання.

1.3.6. Персональний склад Вченої ради інституту затверджується наказом начальника інституту.

            Ухвали Вченої ради інституту вводяться в дію наказами та розпорядженнями начальника інституту.

            Склад Вченої ради інституту може оновлюватись відповідно до організаційно-штатних змін. Член Вченої ради інституту може бути відкликаний на вимогу двох третин членів колективу, який його делегував.

ІІ. Компетенція та Основні завдання Вченої Ради інституту

У межах, передбачених Статутом Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС та цим Положенням, Вчена рада інституту приймає ухвали і вносить пропозиції керівництву інституту щодо об’єднання зусиль колективу на виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, наказів МВС та МОН України та інших нормативно-правових документів з питань навчальної, методичної, наукової та кадрової роботи інституту, розвитку пріоритетних напрямків його діяльності, а також задоволення та захисту професійних і соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності, участі в реалізації державної правової політики.

Основними завданнями Вченої ради інституту є:

2.1.  Подання на конференцію трудового колективу інституту проекту Статуту інституту, а також змін і доповнень до нього.

2.2.  Визначення напрямів стратегічного розвитку інституту та схвалення заходів щодо вирішення питань економічного та соціального розвитку навчального закладу.

2.3.  Схвалення фінансового плану інституту, плану основних заходів інституту, планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності та звітів про їх виконання.

2.4.  Подання на розгляд начальнику інституту пропозицій та висновків щодо призначення на посади та звільнення з посади начальників (завідувачів) кафедр, керівників бібліотеки та фінансового підрозділу (головного бухгалтера), начальників інших структурних підрозділів інституту.

2.5.  Внесення ректорові Львівського державного університету внутрішніх справ рекомендацій щодо створення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів інституту.

2.6.  Схвалення навчальних програм та навчальних планів.

2.7.  Обрання на посаду таємним голосуванням науково-педагогічних працівників, які підлягають конкурсному визначенню на посади.

2.8.  Обговорення стану навчально-методичної та науково-дослідної роботи, проведення практики та стажування, випуску курсантів та студентів, результатів перевірок та атестації особового складу інституту.

2.9.  Здійснення контролю за впровадженням новітніх освітніх технологій в навчальний процес та дотриманням науково-педагогічним складом інституту стандартів вищої освіти.

2.10. Внесення пропозицій на розгляд конференції трудового колективу щодо розроблення символіки інституту.

2.11. Інші питання діяльності інституту, які не суперечать законодавству України.

 ІІІ. Права та обов’язки Вченої ради інституту

 3.1.  Ініціювання питання перед Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ щодо прийняття рішення про присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника науковим та науково-педагогічним працівникам інституту.

3.2.    Приймає рішення щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам інституту почесних звань, державних нагород, премій та інших видів морального та  матеріального заохочення.

3.3.  Надання творчих відпусток науково-педагогічним працівникам інституту для завершення роботи над дисертаціями, монографіями та заслуховує звіти наукових співробітників, науково-педагогічних працівників інституту, яким були надані творчі відпустки.

3.4.   Визначення кандидатів на призначення іменних стипендій.

3.5.   Ухвалює рішення про створення наукових товариств інституту та оцінює їх діяльність.

3.6.   Висуває для участі в конкурсах наукові роботи.

3.7.   Схвалює теми  дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

3.8.   Оголошує та проводить конкурси на заміщення посад науково-педагогічного складу та інших працівників, які підлягають конкурсному визначенню на посади.

3.9.   Рекомендує на навчання до магістратури, ад’юнктури (аспірантури), докторантури випускників інституту та науково-педагогічних працівників інституту.

3.10. Створює тимчасові комісії для вивчення і підготовки окремих питань, що готуються до розгляду на засідання Вченої ради.

3.11. Рекомендує до друку навчально-методичні та наукові праці.

 ІV. Організація роботи Вченої ради інституту

4.1.   Вчена рада інституту здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2.   На засіданнях Вченої ради інституту головує начальник інституту або особа, яка виконує його обов’язки. Рішення Вченої ради інституту правомірне, якщо на засіданні були присутні не менше двох третин її статутного складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо це не передбачено вимогами інших нормативних актів.

4.3.   Вчена рада інституту збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради інституту може бути скликане з ініціативи начальника інституту або більшості членів Вченої ради інституту.

4.4.   Питання на засіданнях розглядаються згідно з планом роботи Вченої ради інституту, який складається на навчальний рік. Підготовка проекту плану роботи Вченої ради інституту покладається на вченого секретаря. План роботи Вченої ради інституту затверджується начальником інституту після обговорення та схвалення його Вченою радою інституту.

4.5.  Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради інституту складається вченим секретарем на підставі матеріалів, що плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести начальник інституту, його заступники, члени Вченої ради інституту.

4.6.  Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої ради інституту та список запрошених осіб складаються не пізніше, ніж за три дні до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради вченим секретарем.

4.7.  На засіданні Вченої ради інституту в обов’язковому порядку розглядаються питання про стан виконання її попередніх рішень.

4.8.  Підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради інституту забезпечують заступники начальника та керівники відповідних структурних підрозділів інституту спільно з вченим секретарем. Письмові пропозиції, проекти рішень Вченої ради та пропозиції щодо списку запрошених осіб подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 5 днів до початку засідання.

4.9.  За 10-15 днів до засідання Вченої ради інституту розпорядженням голови Вченої ради інституту може бути призначений склад комісії з вивчення і підготовки матеріалів до проведення засідання.

4.10. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради інституту, відповідають за ретельну підготовку питання, яке підлягає обговоренню, і формування конкретних пропозицій та проектів рішення.

4.11. По кожному із винесених на обговорення Вченої ради інституту питань готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки.

4.12. Рішення Вченої ради інституту набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих її пунктів у дію. Рішення Вченої ради інституту може бути скасовано Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ.

4.13. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради інституту покладається на заступників начальника інституту за напрямами діяльності, а також осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується секретаріатом Вченої ради інституту.

4.14. На засіданні Вченої ради інституту ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Протокол та рішення Вченої ради інституту підписує її голова. Протоколи засідань Вченої ради інституту зберігаються на умовах архівних документів постійно.

4.15. Вчений секретар у своїй роботі керується Статутом Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, Положенням про Вчену раду інституту та відповідними нормативними документами Міністерства внутрішніх справ і Міністерства освіти і науки України, Вищої атестаційної комісії України, підпорядковується голові Вченої ради інституту і виконує такі функціональні обов’язки:

-  відповідно до плану роботи Вченої ради інституту бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та виховної діяльності інституту, забезпечує проведення засідань Вченої ради інституту, візує її рішення;

-  організаційно забезпечує проведення експертизи розгляду на засіданні Вченої ради інституту актуальних питань життєдіяльності  інституту, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують оперативного колективного обговорення; доопрацьовує матеріали, які виносяться на розгляд Вченої ради інституту;

-   відповідає за складання календарних планів роботи Вченої ради інституту, розробляє пропозиції щодо плану роботи Вченої ради інституту, порядку денного засідань та проектів рішень;

-   бере участь в організації взаємодії з секретаріатом Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ та іншими вищими закладами освіти України, науково-дослідними інститутами та підрозділами системи МВС України, інших міністерств і відомств;

-   організовує контроль за виконанням рішень Вченої ради інституту шляхом ведення відповідної документації та оформленням матеріалів;

-   готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень щодо освітянської, навчально-методичної та наукової роботи;

-   бере участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв із поточних питань діяльності інституту, перевірки якості підготовки фахівців;

-   сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформацією та досвідом роботи у сфері діяльності вищих навчальних закладів освіти;

-   здійснює функцію виконавчого органу Вченої ради інституту.

 4.16. Голова засідання Вченої ради інституту:

-   відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Вченої ради інституту;

-   виносить на обговорення проекти рішень;

-   надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, а також оголошує наступного промовця;

-   робить офіційне повідомлення, а також ті, які вважає за доцільне оголосити.

4.17. Робота Вченої ради інституту ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступити іншою мовою.

4.18. Рішення Вченої ради інституту з будь-якого питання приймається на засіданні після його обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи.

 V. Порядок підготовки і проведення засідань Вченої Ради інституту

      День проведення засідань - остання п’ятниця кожного місяця, початок роботи о 15 годині. У разі потреби засідання Вченої ради інституту можуть скликатися головою в інші дні.

      Підготовка матеріалів до проведення засідання Вченої ради інституту забезпечується вченим секретарем.

      Питання на засіданнях Вченої ради інституту розглядаються відповідно до плану роботи, який затверджується головою Вченої ради інституту на початку поточного навчального року, а якщо вони внесені додатково - Вченою радою інституту під час засідання.

      Проект порядку денного кожного чергового засідання Вченої ради інституту складається секретаріатом Вченої ради на підставі матеріалів, що підготовлені і оформлені відповідно до вимог цього Положення. Не пізніше як за три дні до засідання вчений секретар погоджує порядок денний із головою Вченої ради інституту.

       Всі члени Вченої ради інституту та запрошені на засідання особи повинні ознайомитися з порядком денним і відповідними матеріалами в секретаріаті Вченої ради інституту.

       Вчений секретар інформує членів Вченої ради інституту та запрошених осіб про дату і час засідання Вченої ради інституту за три дні до її проведення.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні Вченої ради Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ від 8 жовтня 2010 р., протокол № 2

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань