Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри української та іноземних мов

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

 

Сучасний рівень розвитку юридичної науки вимагає від майбутніх правників, правоохоронців, працівників ОВС досконалого володіння українською літературною мовою, яка покликана у статусі державної обслуговувати різноманітні потреби теорії і практики як у царині юриспруденції, так і в інших сферах ділового життя суспільства.

Метою курсу є формування високої культури мовлення курсантів, студентів, слухачів, набуття навичок укладання і редагування професійних текстів різних жанрів, оволодіння мовними нормами сучасної української літературної мови.

На рівні знань курсанти (студенти, слухачі) повинні знати: нормативні акти, що регулюють мовну політику держави; сутність мови як соціального явища, функції мови у суспільстві; ознаки літературної мови і типи мовних норм; правила культури мовлення правоохоронця, особливості усного і писемного мовлення; систему стилів сучасної української літературної мови; структуру офіційно-ділового стилю, його ознаки і підстилі; структуру документа, його реквізити; основні правила укладання документів; вимоги до тексту документа та його етикету; структуру та призначення основних видів документів; основні питання лексикології і фразеології ділової мови, лексикографії і термінології, особливості юридичної терміносистеми; складні випадки морфології і синтаксису ділової мови.

На рівні навичок - уміти: текстологічно оформляти основні види документів правничої сфери; правильно обирати форму (лексичну, граматичну, синтаксичну) для формування текстів офіційно-ділового стилю (як усних, так і писемних); складати нотатки, реферати, конспекти, план виступу, тези; грамотно редагувати офіційні тексти; створювати власні висловлювання, будувати їх з урахуванням особливостей ситуації, підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, використовувати засоби зв'язку в реченні; самостійно добирати для висловлювань матеріал із власного досвіду; знаходити та виправляти недоліки та помилки у змісті тексту документа; послуговуватися словниками різних типів, уміти працювати словником іншомовних слів, тлумачним, орфографічним та термінологічними словниками; укладати і оформляти документи, які найчастіше вживаються.

 

Іноземна мова

 

Структура курсу "Іноземна мова" базується на таких видах мовленнєвої діяльності: усне мовлення, аудіювання, читання; письмо і переклад (форми навчання, що входять у систему вправ підчас пояснення, закріплення і контролю лексичного і граматичного матеріалу); фонетика, лексика і граматика (вивчаються на мовленнєвих прикладах, у процесі роботи над якими в курсантів та студентів формуються навички вимови і комунікативного мовлення). Навчання всім видам мовленнєвої діяльності ведеться комплексно. Усі відомості теоретичного характеру з фонетики, техніки читання і перекладу, граматики даються в процесі практичної роботи в об'ємі, потрібному для набування студентами відповідних умінь і навичок. Значна увага в навчальному процесі на протязі всього курсу приділяється постановці вимови, особливо інтонації. Граматична система іноземної мови засвоюється курсантами та студентами за допомогою граматичних структур усного і письмового мовлення. Порядок подання граматичних структур визначається послідовністю поступового ускладнення матеріалу і залежності його від попереднього матеріалу. Лексика - слова, словосполучення і вирази засвоюються в мовленні в їх природному використанні. Важливе місце в навчальному процесі займає унаочнення і використання ТЗН, зокрема комп'ютерів. Унаочнення - речі, картки, таблиці, діафільми, слайди, відео матеріали - допомагають створити в аудиторії мовну атмосферу і ситуації для розвитку живого спілкування.

Іноземну мову вивчають курсанти 1-го та 2-го курсів (напрям "Право") - 2 роки, студенти (денна та заочна форма навчання)1-го, 2-го, 3-го курсів (напрям "Право") - 3 роки, курсанти та студенти 1-го та 2-го курсів (напрям "Автомобільний транспорт") - 1,5 року, курсанти та студенти (денна та заочна форма навчання) 1-го та 2-го курсів (напрям "Соціологія") - 2 роки. Також іноземну мову вивчають магістри (напрям "Право") та слухачі факультету заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ.

 

Риторика

 

Навчальна дисципліна "Риторика" орієнтована на формування високого рівня мовної компетентності у професійній і науковій сферах комунікації, що передбачає глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних засад нормативності української літературної мови, формування навичок красномовної професійної комунікації.

Оскільки риторика носить комплексний характер, її побудова співвідноситься із традиційним поділом юридичних дисциплін на загальну та особливу частини. Загальна частина містить теми, що мають основоположне значення для ораторського мистецтва, у ній розглядаються предмет і завдання основ красномовства, історія науки красномовства, її місце в комунікативній практиці соціального працівника, модуси публічного виступу, роди й види красномовства, специфіка аудиторії, мовні та позамовні засоби впливу на аудиторію, методика підготовки до публічного виступу. Особлива частина призначена для докладного висвітлення особливостей комунікативної діяльності соціального працівника, зокрема, у ній розглядається специфіка судової риторики, комунікативні стратегії учасників судочинства, поняття еристики як спеціальної науки, що вивчає види суперечки та правила ведення суперечки, особливості спілкування зі ЗМІ.

Мета курсу - опанування навичок публічного виголошення ораторських промов із аргументацією власних тез, застосуванням численних прийомів виразності, використанням вербальних та невербальних прийомів впливу на аудиторію.

Вивчення курсу риторики спрямоване на удосконалення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, усного фахового мовлення, роботи з різними текстами промов, а також підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості.

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань