Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри кримінального процесу та криміналістики

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

 

Предметом науки кримінально-процесуального права є вивчення історії розвитку і чинного кримінально-процесуального законодавства; практики слідчих, прокурорських і судових органів, основ кримінально-процесуального законодавства України та інших країн.

Завдання кримінально-процесуального права в загальному вигляді  визначені у ст.2 КПК України і полягають у швидкому і повному розкритті злочинів, викриттю винних і забезпеченні правильному застосуванні закону, з тим, щоб кожний хто вчинив злочин, зазнав справедливого покарання і ні один невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений. Кримінальне судочинство повинно сприяти зміцненню законності, відверненню і викорененню злочинів, вихованню громадян у дусі неухильного виконання українських законів.

Кримінальний процес вивчається протягом 5 та 6 навчальних семестрів, в обсязі 270 годин.

Мета вивчення курсу - набуття курсантами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України і практичних навичок його реалізації.

Вивчаючи відповідні теми курсу, курсант повинен оволодіти навиками складання процесуальних актів. Для цього використовуються збірники зразків кримінально-процесуальних актів. Якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде практичні заняття. Протягом вивчення курсу курсант повинен написати такі процесуальні акти: протокол усної заяви про злочин; протокол явки з повинною;постанову про порушення кримінальної справи; постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застосовування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний висновок. Інші процесуальні акти курсант складає як під час навчання, так і при проходженні навчальної та виробничої практики.

 

«КРИМІНАЛІСТИКА»

 

Мета вивчення дисципліни - засвоєння курсантами найбільш ефективних прийомів, методів та засобів боротьби зі злочинністю.

Курс криміналістики передбачає опанування всіх структурних елементів науки: теоретичних основ криміналістики; криміналістичної техніки; криміналістичної тактики; криміналістичної методики.

Предметом вивчення є комплекс теоретичних положень та практичних завдань у сфері встановлення закономірностей виникнення, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів для розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Дидактичним завданням вивчення навчальної дисципліни „Криміналістика" є глибоке, всебічне оволодіння курсантами навчальним матеріалом згідно обраної тематики, розвиток у курсантів навичок роботи з технічними засобами, нормативно-правовими документами, формування вміння аналізувати теоретичні положення курсу з метою подальшого застосування у вирішенні практичних ситуативних завдань.

Тематичним планом з навчальної дисципліни „Криміналістика" згідно передбачено 210 годин, які розподілені для вивчення на три модулі по 60-60-90 годин відповідно. Із них лекційних - 78 годин, семінарських занять - 30 годин, практичних занять - 42 годин, для самостійного вивчення відведено 68 годин.

 

«ДІЗНАННЯ»

 

         Дізнання в ОВС - спеціальний курс, передбачений навчальним планом для курсантів 4-го курсу. «Дізнання в ОВС» належить до числа дисциплін, вивчення якого є обов'язковим для фахової підготовки юриста. Дізнання в ОВС вивчається як навчальна дисципліна для більш глибокого вивчення кримінального процесу в питаннях вирішення заяв та повідомлень про злочини і прийняття по них законного та обґрунтованого рішення, провадження дізнання.

Вивчення курсу сприяє виробленню професійних навичок у курсантів швидко і правильно орієнтуватися у складних практичних ситуаціях, приймати обґрунтоване рішення, правильно оформляти процесуальні рішення, правильно оформляти процесуальні документи у кримінальній справі. Опанування знаннями, вміннями достатніми для забезпечення надійного захисту прав і свобод людини, вирішення завдань правосуддя.

Під час проведення занять курсанти набувають навиків правильно і швидко орієнтуватися у вирішенні ситуаційних завдань та логічності, грамотності, культури оформлення процесуальних документів.

 

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ»

 

Метою вивчення курсу є формування у слухачів ідеології „служіння народові", виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина в державі. Цьому сприятиме тематичне наповнення навчального курсу, під час засвоєння якого слухачі вивчать основні функції, принципи і методи криміналістики, технічні засоби елементи слідчої тактики та особливості проведення окремих слідчих дій, методику розкриття та розслідування окремих видів злочинів.

Предметом курсу є комплекс теоретичних положень та практичних завдань у сфері встановлення закономірностей виникнення, збирання, дослідження, оцінки і використання доказів для розкриття, розслідування та попередження злочинів.

Оволодіння курсом передбачає здобуття необхідних знань за окресленими напрямками як шляхом засвоєння лекційного курсу, обговорення та виконання практичних завдань на семінарських та практичних заняттях. При цьому активно запроваджуються елементи дистанційного навчання.

Тематичним планом з навчальної дисципліни "Організація розкриття та розслідування злочинів" згідно навчального плану на 4-му курсі передбачено 36 годин, із них лекційних - 6 годин, для самостійного опрацювання - 30 годин; на 5-му курсі передбачено 78 годин, із них лекційних - 2 години, семінарських - 6 годин, практичних - 4 години та 66 годин виносяться на самостійне опрацювання.

Вивчення курсу "Організація розкриття і розслідування злочинів" завершується підготовкою курсових робіт та складанням іспиту.

 

«ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ»

 

Предмет "Вікової фізіології" є обов'язковим для вивчення курсантами,  не залежно від базової освіти курсанта (студента), що навчаються за напрямком "Соціологія" і проводиться відповідно із затвердженим планом.

На лекціях курсанти (студенти) одержують теоретичні знання з основ анатомії, фізіології людського організму та його систем, з урахуванням вікових змін.

На практичних заняттях обговорюються питання, які курсанти готують під час самостійної роботи, розв'язуються ситуаційні задачі, проводяться ділові ігри, заслуховуються доповіді курсантів. Основна увага приділяється оволодінню курсантами практичних навичок спілкування з особами різних вікових груп, розуміння особливостей перебігу нормальних фізіологічних та патофізіологічних процесів у віковому аспекті.

 

«ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА»

 

Метою вивчення курсу є формування у курсантів медичних знань необхідних для надання само- та взаємодопомоги, рятування життя потерпілих від наслідків її уражаючих факторів надзвичайних ситуацій. 

Предметом курсу є вивчення предмету "Долікарська допомога" для засвоєння теоретичних та практичних знань, щодо засвоєння навичок щодо організації та надання, в першу чергу невідкладної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій. Навчальна програма курсу "Долікарська допомога" підготовлена у відповідності до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр" за напрямом „Правознавство". Служба в органах внутрішніх справ, виконання працівниками міліції своїх функціональних обов'язків часто пов'язані з ризиком для їх життя та здоров'я. Дії особового складу у надзвичайних ситуаціях, при дорожньо-транспортних пригодах, охороні громадського порядку, пожежах тощо супроводжуються ризиком високого травматизму. Кількість щорічно загиблих та травмованих співробітників органів внутрішніх справ в даний час не має тенденції до зниження. Крім того, працівники МВС виступають і в ролі рятувальників в осередках надзвичайних ситуацій, рятуючи життя та здоров'я потерпілих від наслідків дії уражаючих факторів аварій чи катастроф. Окремі випадки загибелі та стійкої інвалідності серед потерпілих не завжди виправдані, що часто пов'язано з відсутністю елементарних знань, підготовки особового складу, рятувальників, пересічних громадян, щодо надання першої медичної допомоги в осередках надзвичайної події.

 

«МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я»

 

В основі предмета лежать уявлення про індивідуальне здоров'я, як найважливіший компонент однієї із сучасних наук про людину, про динамічні психофізіологічні резерви особи людини, адаптивних можливостях організму, про правила формування способу життя, про культуру знання індивіду свого організму, про мотивацію щодо здоров'я, про ендогенні і екзогенні чинники ризику погіршення і руйнування здоров'я, про соціальну адаптацію і суспільне здоров'я.

В основі курсу лежить розкриття методології, теоретичних і прикладних аспектів науки про медико-соціальні основи здоров'я. Остання, виникла на стику природничонаукових, медичних і просвітницьких наук. На відміну від медицини, яка вивчає этіопатогенез і методи лікування хвороб, дисципліна "медико-соціальні основи здоров'я" вивчає природу здоров'я людини, чинники і механізми його формування, розвитку і збереження здоров'я людини.

Таким чином, однією з складових предмету медико-соціальні основи здоров'я, є знання генетичних, фізіологічних і психологічних можливостей організму людини, знання методів і засобів контролю і збереження психофізіологічного статусу і зміцнення здоров'я, вміння аналізувати небезпеки оточуючого довкілля - природного, техногенного та соціального походження.

Завдання дисципліни:

-           формування уявлень про місце біологічних, психологічних і медико-соціальних наук  в структурі загальних знань про людину;

-           зміцнення і розвиток уявлень про здоров‛я людини, його види;

-           формування уявлень про здоров'я як результат соціальної адаптації людини, здоровий спосіб життя, шляхи і засоби підтримки і зміцнення високої працездатності людини;

-           засвоєння матеріалу про хворобу, хворобливі стани, причини їх виникнення, основні механізми розвитку, прояви і можливі наслідки захворювань;

-           вивчення основних напрямків лікування захворювань, надання першої медичної допомоги в екстрених ситуаціях;   

-           засвоєння проявів соціальних небезпек і шляхів їх подолання в сучасному суспільстві. 

Підсумковий контроль знань - залік.

 

"СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ»

 

Метою вивчення курсу є формування у курсантів знань щодо питань судово-медичної та судово-психіатричної експертиз необхідних для успішного проведення слідства або судового процесу.

Предметом курсу є набуття теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни "Судова медицина та психіатрія", її процесуальної і матеріальної частин, які необхідні для правильної оцінки висновків експерта, успішного проведення слідства або судового процесу. Юрист повинен мати уявлення про можливості судової медицини, межі компетенції судово-медичної експертизи, а також володіти такими практичними навичками, - огляд трупа на місці події, орієнтуватись в питаннях судової травматології, попередня оцінка важкості тілесних ушкоджень, виявлення речових доказів біологічного походження, вміння сформулювати необхідний перелік питань, які виносяться для розв'язання судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

Дидактичним завданням вивчення навчальної дисципліни "Судова медицина та психіатрія" є глибоке, всебічне засвоєння курсантами навчального матеріалу, формування вміння аналізувати теоретичні положення курсу, розвиток у курсантів навичок роботи з висновками експерта, самостійного вирішення практичних ситуативних завдань.

Засвоєння курсу передбачає вивчення необхідних теоретичних знань шляхом засвоєння матеріалів лекційного курсу на практичних заняттях. При цьому активно запроваджуються елементи дистанційного навчання, - самостійного вивчення додаткового навчального матеріалу за допомогою рекомендованих навчальних посібників визначених програмою курсу, з обов'язковим проведенням викладачами індивідуально-консультативної роботи та здійснення контролю за результатами  засвоєння кожної частини курсу.

Під час проведення практичних занять, використовується методика проблемного ситуаційного навчання, необхідного для оптимального вирішення практичних завдань. Семінари проводяться, як правило, шляхом обговорення найбільш важливих та актуальних питань даної теми, також заслуховуються тематичні доповіді, реферативні повідомлення з їх подальшим обговоренням.

 

 

«СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ»

 

Метою вивчення курсу є формування у курсантів ідеології "служіння народові", виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина в державі. Цьому сприятиме тематичне наповнення навчального курсу, під час засвоєння якого курсанти вивчають питання, що стосуються організації, структури та функцій суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, дізнання та досудового слідства, юстиції, адвокатури, нотаріату, прокуратури, інших правоохоронних органів нашої держави, їх взаємодії з іншими державними і громадськими формуваннями.

Предметом курсу „Судові та правоохоронні органи" є комплекс теоретичних положень та практичних завдань у сфері організації та діяльності правоохоронних органів нашої держави.

Дидактичним завданням вивчення навчальної дисципліни „Судові та правоохоронні органи" є глибоке, всебічне оволодіння курсантами навчальним матеріалом згідно обраної тематики, розвиток у курсантів навичок роботи з нормативно-правовими документами, формування вміння аналізувати теоретичні положення курсу з метою подальшого застосування при вивченні фундаментальних навчальних дисциплін, у вирішенні практичних ситуативних завдань, навичок використання понятійного апарату для обумовлення практичних рішень.

Оволодіння курсом передбачає здобуття необхідних знань за окресленими напрямками як шляхом засвоєння лекційного курсу, так і обговорення та виконання практичних завдань на семінарських заняттях. При цьому активно запроваджуються елементи дистанційного навчання. Кожен курсант самостійно вивчає навчальний матеріал за допомогою навчальних посібників (програмних підручників, задачників та інших текстових матеріалів), програмного нормативно-правого забезпечення, засвоює його визначеними програмою курсу частинами, з обов'язковим проведенням викладачами індивідуально-консультативної роботи та здійснення контролю за результатами  засвоєння кожної частини курсу.

Тематичним планом з навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи" згідно навчального плану передбачено 54 години, які розподілені для вивчення на два модулі по 28 та 26 годин відповідно. Із них лекційних -18 годин, семінарських занять - 18 годин, для самостійного вивчення виділяється 18 годин.

 

«КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПОЛІТИКА»

Дана програма складена з урахуванням основних положень Конституції України і діючого кримінально-процесуального законодавства України, яка націлена на подальший розвиток, демократизацію і вдосконалення законодавства України, укріплення правопорядку і посилення боротьби зі злочинністю. Програма встановлює обсяг і зміст курсу "Актуальні проблеми кримінально-процесуальної політики".

Пояснювальна записка навчальної дисципліни викладена у її програмі. Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми кримінально-процесуальної політики" конкретизує основну мету курсу. При цьому використовуються всі можливі дидактичні форми, методи та прийоми сучасної педагогіки вищої школи.

Зокрема, робоча програма навчальної дисципліни відображає реалізацію фундаментальної, функціональної та виховної мети зі студентами магістратури.

Фундаментальна мета реалізується на лекційних, а також семінарських (практичних) заняттях. Крім того, студенти повинні значну кількість часу присвячувати самостійній роботі у вивченні окремих тем, розв'язанні проблем навчальної дисципліни.

Для реалізації функціональної мети студенти повинні творчо мислити і вміти застосовувати здобуті знання при аналізі правових явищ, кваліфікації злочинів тощо. При цьому теоретичні знання не повинні бути догмою, суб'єктивними стандартами, а логічним інструментарієм у професійній діяльності.

Зосереджуючи увагу на виховній меті, необхідно, щоб студенти магістратури твердо усвідомили, що людина є найбільшою цінністю для суспільства. Тому гарантування і захист законних прав і інтересів громадян є першим завданням, яке необхідно виконувати у практичній діяльності.

Формою підсумкового контролю є іспит.

 

«ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ»

 

Поліпшення якості підготовки фахівців є одним із основних завдань вищих навчальних закладів. До числа навчальних дисциплін, які посідають центральне місце у професійній підготовці юристів різної спеціалізації, безумовно, треба віднести кримінальний процес. В повсякденному житті практично кожному випускнику юридичного вузу так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами вчинення злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права - одна з умов успішної праці на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. Для більш досконалого засвоєння студентами окремих положень кримінально-процесуального законодавства розроблено спецкурс „Проблеми застосування примусових заходів у досудовому слідстві".

Дані методичні вказівки мають своєю метою допомогти слухачам в засвоєнні спецкурсу „Проблеми застосування примусових заходів у досудовому слідстві". Тематика складена у відповідності з робочою програмою

Спецкурс „Проблеми застосування примусових заходів у досудовому слідстві" вивчається на 5 курсі, в обсязі 72 годин.

Формою підсумкового контролю є екзамен з усіх тем спецкурсу. До інших форм контролю (поточних) належать: аналіз та оцінка виступів курсантів на практичних заняттях; перевірка контрольних робіт, процесуальних актів, які складаються студентами; співбесіда викладача зі студентами на консультації, на відпрацюванні пропущених практичних занять; перевірка індивідуальних завдань.

Вивчаючи відповідні теми спецкурсу, курсант повинен оволодіти навиками складання процесуальних актів.

Додати в закладки

share

Оголошення

Натуральный холст печать репродукций харьков.

30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань