Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, 0 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 1 гість.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри держави і права

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

Юридична деонтологія

 

Навчальна дисципліна "Юридична деонтологія" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців для органів внутрішніх справ за напрямом підготовки 6.030401 - "Право" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", і вивчається на кафедрі теорії держави і права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

Юридична деонтологія - це система загальних знань про юридичну науку та практику, про вимоги до особистих і професійних якостей юриста, про систему формування цих якостей.

Основним змістом юридичної деонтології є знання про вимоги до професійних та особистих якостей юриста. Разом з тим юридична деонтологія включає також загальні знання про юридичну науку і практику, оскільки, по-перше, є навчальною дисципліною, з якої починається вивчення юриспруденції і повинна дати курсантам загальні поняття про юридичну науку і практику; по-друге, без засвоєння знань з юридичної діяльності, її видів та змісту неможливо розглядати якості юриста, а також вимоги до юристів різних спеціальностей.

Крім того, юридична деонтологія включає знання про формування якостей юриста, тому що лише зауваження, якими повинні бути якості без опису системи їх формування немає практичної користі.

 

Загально-правова підготовка

 

"Загально-правова підготовка" - дисципліна, з якої починається введення в основи правознавства у вищих юридичних навчальних закладах. Всі науки, що входять до складу правознавства, мають спільний об'єкт вивчення - державно-правову систему суспільства. У комплексі юридичних наук і відповідних їм навчальних дисциплін виділяють чотири групи: історико-теоретичні науки (історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, історія політичних і правових вчень, теорія держави і права), галузеві, прикладні (криміналістика, судова медицина, юридична психологія, правова статистика та ін.) і міжнародне право (публічне і приватне). Галузеві юридичні науки (такі, як конституційне, цивільне, сімейне, адміністративне, трудове, кримінальне право та ін.) вивчають окремі сторони, групи суспільних відносин, що регулюються правом або потребують такого врегулювання.

Вивчення дисципліни має за мету дати майбутнім працівникам міліції основи юридичних знань - підґрунтя глибокого і усестороннього вивчення інших галузей права.

Основу предмету становлять сучасні уявлення про: державу і право, загально-правову підготовку та принципи професійного становлення юристів.

 

Теорія держави і права

 

Теорія держави і права - перша дисципліна, з якої починається вивчення правознавства у вищих юридичних навчальних закладах. Навчальна дисципліна вивчає правову систему суспільства в цілому, її зміст і властивості, закономірності її розвитку і функціонування. Ці загальні властивості і закономірності правової системи суспільства становлять специфічний предмет науки теорії держави і права.

Наука теорії держави і права містить у собі також методологічну частину, у якій досліджуються методи (шляхи, способи, прийоми) пізнання державно-правових явищ.

При засвоєнні даного навчального курсу курсант (студент) повинен з'ясувати, що таке право і держава, що таке правова система в цілому, їхній зв'язок з державною владою, роль у системі нормативного регулювання суспільних відносин; осмислити процес впливу права на суспільні відносини через механізм правового регулювання, що включає такі складові елементи, як норми права і їхні джерела (форми), юридичні факти і правовідносини, реалізацію права, юридичну відповідальність за правопорушення тощо. Ці питання розглядаються на основі сучасного стану правових систем, з урахуванням історичних процесів, що їх сформували. Особливу увагу студентові варто приділити оволодінню категоріями і поняттями теорії держави і права.

 

Проблеми теорії держави і права

 

У сучасному світі практично немає суспільства, в якому не використовувалися, не культивувалися б поняття держави і права. Тому правильне розуміння цих явищ набуває безпосереднього світоглядного значення. Світогляд людини не може бути повним, досконалим, якщо в ньому відсутні знання щодо сутності держави і права. Без розуміння існування таких суспільних явищ як держава і право, їх ролі в суспільному житті важко правильно орієнтуватися в політиці, вирішувати питання державної і юридичної практики.

Дисципліна "Проблеми теорії держави і права" розвиває загальну юридичну культуру, юридичне мислення, формує наукову базу юридичного світогляду.

При засвоєнні навчального курсу слухач повинен з'ясувати, що таке право і держава, що таке правова система в цілому, їхній зв'язок з державною владою, роль у системі нормативного регулювання суспільних відносин; осмислити процес впливу права на суспільні відносини через механізм правового регулювання, що включає такі складові елементи, як норми права і їхні джерела (форми), юридичні факти і правовідносини, реалізацію права, юридичну відповідальність за правопорушення тощо. Ці питання розглядаються на основі сучасного стану правових систем, з урахуванням історичних процесів, що їх сформували. Особливу увагу слухачеві варто приділити оволодінню категоріями і поняттями теорії держави і права.

 

Правові основи міжнародної економічної діяльності

 

Правові основи міжнародної економічної діяльності є одним із спецкурсів у підготовці спеціалістів за напрямом "Правознавство", що спрямований на формування знань про міжнародне економічне право. Питання міжнародного економічного права стають все актуальнішими для України, яка рухається шляхом соціально-економічних перетворень та інтеграцію у всесвітню систему правового регулювання економічних відносин. Міжнародна економічна діяльність синтезує різноманітні та суперечливі взаємовідносини між учасниками господарського життя більш як 200 країн світу. Її активний розвиток у сучасний період сприяє не тільки економічному зростанню держав світового співтовариства, але й надає можливість зміцнювати міжнародні зв'язки, закріплювати мирні взаємовідносин між країнами.

Вивчення дисципліни має за мету дати майбутнім правознавцям знання про правові основи міжнародного торгівельного, інвестиційного, валютно-кредитного співробітництва, міжнародної міграції населення, функціонування міжнародної валютної системи.

 

Філософія права

 

Філософсько-правова думка має давню і багату традицію, вона бере початок у джерелах філософії і юриспруденції та супроводжує всю історію її розвитку. У сучасних умовах суттєво зростає роль філософії права в системі гуманітарних наук, а також значення цієї дисципліни в усьому процесі формування і становлення в нашому суспільстві цінностей права, свободи і справедливості. Мета вивчення курсу "Філософія права" - оволодіти вищою духовною формою пізнання права, поглибленим філософсько-правовим знанням про зміст права, тобто про те, через які універсальні чинники і заради яких універсальних цілей людина створює право.

Завдання навчальної дисципліни "Філософія права" - дати майбутнім юристам знання:

 • основних наукових проблем філософії права;
 • предмета і завдань філософії права;
 • зв'язку філософії права з гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами;
 • природних і соціальних витоків права;
 • методології пізнання правової реальності та методології юридичної практики;
 • сутності правового суб'єктивізму, правового об'єктивізму та правового інтерсуб'єктивізму;
 • основних історичних типів філософії права;
 • походження та практичної спрямованості концепцій природного права та правового позитивізму;
 • онтологічних, антропологічних, аксіологічних та інституціональних проблем філософії права;
 • форм правового буття, правової реальності та правової дійсності;
 • філософсько-правових проблем правосвідомості.

 

Методика викладання державно-правових дисциплін

 

Метою дисципліни "Методика викладання державно-правових дисциплін" є формування у магістрів методичних знань, вмінь і навиків викладацької роботи у ВНЗ.

Завданнями дисципліни "Методика викладання державно-правових дисциплін" є:

1.                      поглиблення загальнодидактичних знань про організацію навчального процесу;

2.                      закладення основ педагогічної майстерності магістра-юриста;

3.                      формування у магістрів методичних навиків організації конкретних форм аудиторної та позааудиторної роботи із студентами.

 

Правова система України: історія і сучасність

 

"Правова система України: історія і сучасність" - це спецкурс, з якого починається нове осмислення правових явищ на основі здобутих юридичних знань із історико-теоретичних дисциплін у системі юридичних наук. Розвиток та функціонування правової та соціальної державності спонукає до дослідження і оновлення змісту державно-правової реальності під кутом загальновизнаних взірців демократії.

Баланс інтересів різних соціальних груп, класів суспільства, які отримують відображення в праві, законах у вигляді державної волі, яка спирається на можливість владного примусу до відповідної поведінки і покарання порушників юридичних приписів відображає істотність державно-правової системи суспільства.

На відміну від інших юридичних наук, спецкурс "Правова система України: історія і сучасність" вивчає правову систему суспільства в цілому, її зміст і властивості, закономірності її розвитку і функціонування, зміст її елементів. Ці загальні властивості і закономірності правової системи суспільства становлять специфічний предмет зазначеної дисципліни.

При засвоєнні даного навчального курсу студент повинен з'ясувати, що таке праворозуміння , що таке правова система в цілому, що таке галузі права та їх правове регулювання, роль у системі нормативного регулювання суспільних відносин; осмислити процес впливу права на суспільні відносини через механізм правового регулювання, що включає такі складові елементи, як норми права і їхні джерела (форми), юридичні факти і правовідносини, реалізацію права, юридичну відповідальність за правопорушення тощо. Ці питання розглядаються на основі сучасного стану правових систем, з урахуванням історичних процесів, що їх сформували. Особливу увагу студентові варто приділити оволодінню категоріями і поняттями праворозуміння.

 

Захист прав людини в європейському суді

 

Найважливішим завданням сучасної української освіти є формування в особі сьогоднішніх студентів майбутнього нації, виховання вільних, високо дисциплінованих і гордих людей, гідних громадян своєї незалежної держави. Здійснити це практично неможливо без повсякденного цілеспрямованого впливу на молодь з метою формування нового світогляду, який базувався б на загальновизнаних демократичних засадах і загальнолюдських правових цінностях.

Введення навчального курсу "Захист прав людини в європейському суді" до навчальних планів узгоджується з рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи R (85) 7 від 14 травня 1985 р., яка пропонує урядам країн-членів і країн, які ще не стали членами Ради Європи, враховуючи їхні національні системи освіти та зміст базових законодавчих актів, усіляко сприяти викладанню та засвоєнню прав людини в навчальних закладах.

Курс "Захист прав людини в європейському суді" поглиблює знання студентів про основні права людини і громадянина та формує знання про правові засоби і способи захисту прав людини. Принциповою відмінністю нової навчальної дисципліни є спрямованість на певну переорієнтацію у правовому світогляді студента. Головне завдання курсу - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включав би як систему теоретичних поглядів на права як основні свободи людини, також відповідну активну життєву позицію, ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, принципи пізнання.

Сенс запровадження цього курсу полягає в необхідності розвивати в людині почуття гідності, усвідомлення своїх прав, взаємозв'язок реалізації прав людини із суспільною системою, в якій вона живе, знання про захист прав людини та про механізм цього захисту.

 

Правознавство

 

Правознавство - це навчальна дисципліна, з якої починається освоєння та формування правових знань у студентів та курсантів не юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Всі науки, що входять до складу правознавства, мають спільний об'єкт вивчення - державно-правову систему суспільства. У той же час  згадана навчальна дисципліна передбачає вивчення основ галузевих юридичних наук які регулюють окремі сторони та групи суспільних відносин. Розуміння основ конституційного, трудового, шлюбно-сімейного, інших галузей права стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України.

На відміну від інших юридичних наук, навчальна дисципліна "Правознавство" вивчає правову систему суспільства в цілому, її зміст і властивості, закономірності її розвитку і функціонування, основи галузевих юридичних наук.. Ці загальні властивості і закономірності правової системи суспільства становлять специфічний предмет зазначеної дисципліни.

При засвоєнні даного навчального курсу курсант (студент) повинен з'ясувати, що таке право і держава, що таке правова система в цілому, що таке галузі права та їх правове регулювання, їхній зв'язок з державною владою, роль у системі нормативного регулювання суспільних відносин; осмислити процес впливу права на суспільні відносини через механізм правового регулювання, що включає такі складові елементи, як норми права і їхні джерела (форми), юридичні факти і правовідносини, реалізацію права, юридичну відповідальність за правопорушення тощо. Ці питання розглядаються на основі сучасного стану правових систем, з урахуванням історичних процесів, що їх сформували. Особливу увагу студентові варто приділити оволодінню категоріями і поняттями основ права.

 

Правове регулювання захисту прав людини.

 

Важливим елементом у структурі юридичної освіти та виховання має стати навчальний курс "Правове регулювання захисту прав людини". Його введення до навчальних планів узгоджується з рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи R (85) 7 від 14 травня 1985 р., яка пропонує урядам країн-членів і тих країн, які ще не стали членами Ради Європи, враховуючи їхні національні системи освіти та зміст базових законодавчих актів, усіляко сприяти викладанню та засвоєнню прав людини в навчальних закладах.

Курс "Правове регулювання захисту прав людини" поглиблює знання студентів про основні права людини і громадянина та формує знання про правові засоби і способи захисту прав людини. Принциповою відмінністю нової навчальної дисципліни є спрямованість на певну переорієнтацію у правовому світогляді студента. Головне завдання курсу - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включав би як систему теоретичних поглядів на права як основні свободи людини, також відповідну активну життєву позицію, ціннісні орієнтири, ідеали, переконання, принципи пізнання.

Сенс запровадження цього курсу полягає в необхідності розвивати в людині почуття гідності, усвідомлення своїх прав, взаємозв'язок реалізації прав людини із суспільною системою, в якій вона живе, знання про захист прав людини та про механізм цього захисту.

 

Проблеми державотворення та становлення громадянського суспільства

 

Перехід від адміністративно-командної системи та тоталітарного політичного режиму до демократичної державності поставив вимогу докорінно переосмислити значення правової держави та формування громадянського суспільства. Навчальний курс "Проблеми державотворення та становлення громадянського суспільства" спрямований на формування у студентів знань про проблемні аспекти формування саме правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні. Також у дисципліні акцентується увага на соціальній державі та вироблення її стандартів. Новацією у тематиці є розгляд громадянського суспільства крізь історико-філософську призму, оскільки, громадянське суспільство - складний феномен, що потребує вияснення еволюції та взаємозв'язку його ідейних та практичних компонентів. Ключовим елементом еволюції громадянського суспільства є міра здійснення свободи людини у соціальній, економічній та політичній сферах. Дана навчальна дисципліна передбачає вивчення українських перспектив та перешкод для формування громадянського суспільства.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів знань про правову, соціальну державу та проблеми становлення їх стандартів, теорію громадянського суспільства, філософію громадянського суспільства конкретних історико-культурних епох та стан і перспективи формування громадянського суспільства в Україні. На основі вивчення навчальної дисципліни передбачено екзамен.

 

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань