Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі цивільного права

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

Сімейне право

Сімейне право України вивчається курсантами та студентами ПЮІ ЛьвДУВС на третьому курсі навчання після вивчення дисципліни "Цивільне право України" і має на меті розгляд теоретичних та практичних питань сімейного права як окремої галузі права України. Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення курсантами основних положень сімейного права України. Передбачається вивчення історичного розвитку інституту сім'ї та шлюбу і їх правового регулювання, поняття та особливості сімейного права, шлюбу, сім'ї, сімейних правовідносин; законодавчого регулювання сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та припинення шлюбу, особистих немайнових і майнових відносин подружжя, батьків і дітей, порядку і юридичних наслідків усиновлення, встановлення опіки і піклування над дітьми та ін., а також проблем розвитку та вдосконалення законодавства про шлюб та сім'ю.

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу курсантів та студентів. У лекціях подаються основи теоретичних знань з дисципліни, розкриваються найбільш складні питання сімейного права, практика застосування сімейного законодавства.

Цивільне право 

Цивільне право є однією із фундаментальних галузей права України.

Навчальна дисципліна викладається курсантам Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС, які навчаються за спеціальністю "Правознавство".

Навчальна дисципліна складається з розділів "Загальна частина" та "Особлива частина". Передбачає опанування повним інструментарієм науки цивільного права, вивчення загальних положень про суб'єкти, об'єкти та склад цивільних правовідносин, а також положень про право власності, зобов'язальне право, авторські та суміжні права, патентне право, спадкове право.

Зміст і структура дисципліни обумовлені потребами юридичної освіти на сучасному етапі та спрямовані на впровадження в навчальний процес модульно-рейтингової системи.

Цивільний процес

Предметом курсу "Цивільний процес" є комплекс теоретичних положень та практичних завдань дисципліни, розроблених для курсантів Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС, які навчаються за спеціальністю "Правознавство". Курс дисципліни передбачає опанування повним інструментарієм науки цивільного процесу, зокрема, вивчення  загальних положень про суб'єкти, об'єкти та склад цивільних процесуальних відносин, особливостях розгляду справ у судах першої інстанції, апеляційній та касаційній інстанціях

Правову основу курсу становлять положення Конституції України, законодавчі акти Верховної Ради, укази та постанови Президента, Постанови Пленуму Верховного суду України.

Метою курсу є формування юриста з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього почуття інноваційного характеру і високих навиків професійної діяльності.

Навчальна дисципліна "Цивільний процес" передбачає опанування інструментарію цивільного процесу, вивчення основних його інститутів, аналіз колізійних та інших норм цивільного процесу.

Передбачає опанування теоретичних та практичних проблем загальних положень цивільного процесу, порядку розгляду цивільних справ у суді, прав та обов'язків осіб у цивільному процесі, порядку виконання судових рішень, порядку оскарження судових рішень.

Мета цієї дисципліни - розкрити зміст важливих положень цивільного процесу України, показати його роль на сучасному етапі розвитку держави в світлі норм Конституції; продемонструвати нерозривний зв'язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.

Особисті немайнові права

Цільове призначення курсу "Особисті немайнові права" полягає. у проведенні комплексного аналізу особистих немайнових прав фізичної особи, визначенні їх приватноправового характеру та місця в сучасному цивільному праві, встановленні основних проблем правового забезпечення особистих немайнових прав фізичної особи. Предметом вивчення є норми цивільного законодавства, якими закріплюються особисті немайнові права фізичних осіб та встановлюється порядок їх реалізації та захисту, а також вітчизняні та зарубіжні наукові праці і судова та інша правозастосовча практика України з досліджуваного питання. Відповідно до поставленої мети основну увагу приділено вирішенню таких завдань:

-                проаналізувати (як вихідний пункт дослідження) сучасний стан розробки проблеми особистих немайнових прав в цивільному праві;

-                розкрити приватноправову природу особистих немайнових прав фізичних осіб;

-                визначити основні ознаки особистих немайнових прав та встановити їх предметну належність до цивільного права;

-                з'ясувати зміст, обсяг та межі здійснення особистих немайнових прав;

-                дослідити окремі види особистих немайнових прав фізичної особи;

-                провести теоретичний аналіз права на захист та виокреслити органи, що здійснюють захист особистих немайнових прав фізичної особи;

-                сформулювати окремі проблеми правового забезпечення та захисту особистих немайнових прав, виходячи з положень нового Цивільного кодексу України та сучасної доктрини цивільного права;

-                розробити пропозиції і рекомендації щодо вирішення проблем правового регулювання та охорони особистих немайнових відносин у чинне законодавство та практику його застосування.

Спадкове право

У нових умовах української державності певна роль у перетворенні економічної бази нашого суспільства належить інституту спадкування. Стабільність цивільного обігу і свобода розпорядження майном органічно пов'язані з демократичними і логічними принципами законодавства, яке регулює спадкові правовідносини. Спадкове право - це один з інститутів цивільного права, в якому мають визначатися межі дозволеної поведінки суб'єктів спадкових правовідносин, які закріплені законодавством України.

Разом з тим спадкове право є одним із найдавніших інститутів права, який був і є актуальним з позиції його дослідження, розвитку та вдосконалення, оскільки стосується особистих інтересів людини. Відтак вивчення спадкового права як навчальної дисципліни є необхідною умовою формування сучасного кваліфікованого юриста.

Предметом вивчення курсу "Спадкове право" є правові норми, які регулюють суспільні відносини з приводу переходу належних людині майнових та деяких немайнових прав та обов'язків у разі її смерті. До предмета вивчення курсу "Спадкове право" входить також сукупність наукових ідей та концепцій щодо вирішення проблемних питань реформування спадкового законодавства.

Житлове правo 

Предметом навчальної дисципліни "Житлове право" є сукупність правових норм і основних концепцій розвитку житлового права. До складу предмету житлового права включають сукупність однорідних суспільних, що складаються при: визначенні житлового фонду, переведенні жилих приміщень у нежилі і навпаки, забезпеченні громадян жилими приміщеннями у будинках державного, комунального і приватного житлового фондів; користуванні жилими приміщеннями спеціального призначення; виникненні та припиненні права власності на жилі приміщення; утриманні житлового фонду; виселенні із жилих приміщень; захисті суб'єктивних житлових прав та законних інтересів громадян.

Навчальна дисципліна "Житлове право" передбачає опанування інструментарію житлового права, вивчення основних його інститутів, аналіз колізійних та інших норм житлового права.

Передбачає засвоєння теоретичних та практичних проблем загальних положень житлового права, права власності на житло, права користування житлом та вивчення правового регулювання забезпечення громадян України у державному та комунальному житловому фонді, загальних підстав припинення житлових правовідносин, з'ясування організаційно-правових форм управління приватного житлового фонду та особливостей охорони і захисту житлових прав.

Мета цієї дисципліни - розкрити зміст важливих положень житлового права України, показати його роль на сучасному етапі розвитку держави в світлі норм Конституції; продемонструвати нерозривний зв'язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.

Інформаційна власність та проблеми сучасного врегулювання

Сьогодення створило всі умови, необхідні для заснування в Україні й розвитку інформаційного законодавства, основою якого є свобода слова, що закріплена в Конституції України, Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Право в сфері інформації - це система правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які виникають в процесі одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює свободу слова, право людини на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захист честі, гідності, ділової репутації, а також відшкодування моральної (немайнової) шкоди завданої поширенням неправдивих відомостей тощо.

Навчальна дисципліна "Інформаційна власність і проблеми сучасного врегулювання" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "правознавство", і вивчається на кафедрі цивільного права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

Корпоративне право

 

Навчальна дисципліна "Корпоративне право" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Правознавство" і вивчається на кафедрі цивільного права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

Програма навчальної дисципліни "Корпоративне право" розроблена відповідно до типової навчальної програми.

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. У лекціях подаються основи теоретичних знань з дисципліни,  розкриваються найбільш складні питання, практика застосування корпоративного права.

На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії з відповідних питань, відпрацьовуються практичні навики у вирішенні конкретних ситуацій. Семінарські заняття проводяться по більшості програмних тем і мають на меті, передусім, розвиток у студентів уміння аналізувати конкретні ситуації та вірно застосовувати до них відповідні знання отримані під час вивчення дисципліни, формування психологічної готовності до розв'язування певних життєвих ситуацій.

Контракт як особлива форма трудового договору

Навчальна дисципліна "Контракт як особлива форма трудового договору" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" і вивчається на кафедрі цивільного права Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС.

Програма навчальної дисципліни "Контракт як особлива форма трудового договору" розроблена відповідно до типової навчальної програми.

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. У лекціях подаються основи теоретичних знань з дисципліни,  розкриваються найбільш складні питання, практика застосування трудового права в частині укладення контрактів.

На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії з відповідних питань, відпрацьовуються практичні навики у вирішенні конкретних ситуацій. Семінарські заняття проводяться по більшості програмних тем і мають на меті, передусім, розвиток у студентів уміння аналізувати конкретні ситуації та вірно застосовувати до них відповідні знання отримані під час вивчення дисципліни, формування психологічної готовності до розв'язування певних життєвих ситуацій.

Мета даної дисципліни - сприяти формуванню у студентів знань з основних принципів та інститутів правових норм, що використовуються в процесі укладення контракту, як особливої форми трудового договору.

Трудове право

Предметом курсу "Трудове право" є комплекс теоретичних положень та практичних завдань дисципліни, розроблених для курсантів та студентів Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС, які навчаються за спеціальністю "Правознавство". Курс дисципліни передбачає опанування повним інструментарієм науки трудового права, зокрема, вивчення  загальних положень про предмет, метод, принципи трудового права, суб'єкти, об'єкти та склад трудових відносин, особливостях правового регулювання трудових та тісно пов'язаних із ними відносин, а також аналіз колізійних та інших норм трудового права.

Метою курсу є формування юриста з освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти "бакалавр", вироблення у нього почуття інноваційного характеру і високих навиків професійної діяльності.

Правову основу курсу становлять положення Конституції України, законодавчі акти Верховної Ради, укази та постанови Президента, Постанови Пленуму Верховного суду України.

Мета цієї дисципліни - розкрити зміст важливих положень трудового права України, показати його роль на сучасному етапі розвитку держави в світлі норм Конституції та міжнародно-правових норм регулювання трудових відносин; продемонструвати нерозривний зв'язок норм трудового права з їх практичним застосуванням відповідними органами.

Проходження служби + соціальний захист працівників міліції

Навчальна дисципліна, яка передбачає вивчення інституту державної служби в Україні, особливості правового регулювання роботи з кадрами органів внутрішніх справ та особливості проходження служби в ОВС: прийняття на службу, просування по службі, присвоєння спеціальних звань, умови проходження служби, припинення служби та ін. Проблеми реформування інституту проходження служби.

Навчальна дисципліна розглядає соціальні проблеми органів внутрішніх справ, при цьому чітко розглядається існуюча термінологія стосовно кого, власне, здійснюється соціальна робота, адже досі на практиці співіснують різні за змістом означення: "працівник", "співробітник", "службовець". Вивчення курсу "Проходження служби + соціальний захист працівників міліції" ставить за мету оволодіння майбутніми спеціалістами основними положеннями теорії, методології і практики організації діяльності працівників органів внутрішніх справ, організаційної структури органів внутрішніх справ та соціально-правового захисту працівників міліції. Особлива увага приділена вивченню правового статусу працівника міліції і вимоги, яким він повинен відповідати.

При вивченні курсу "Проходження служби + соціальний захист працівників міліції" розглядається процес забезпечення соціально-економічних прав працівників ОВС як складовий елемент формування кадрового потенціалу.

Навчальна дисципліна базується на положеннях Конституції України, законодавчих актах Верховної Ради України, Указах Президента України, постановах та розпорядженнях КМ України, відомчих актах міністерств, зокрема детально розглядається Закони України "Про міліцію", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", та Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 p.

Правові засади соціальної роботи

Навчальна дисципліна "Правові засади соціальної роботи" є базовою дисципліною для студентів та курсантів напрямку підготовки "соціологія", оскільки в своїй структурі містить основні правові положення та норми, які визначають особливості здійснення соціальної роботи, правовий статус суб'єктів та об'єктів соціальної роботи, загальні засади соціально-правового статусу окремих категорій громадян, які потребують соціального захисту та опіки.

Мета курсу - сприяти забезпеченню підготовки у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС соціальних працівників високої кваліфікації.

Предметом навчальної дисципліни "Правові засади соціальної роботи" виступає сучасна соціальна політика України, яка реалізується у соціальних програмах і в практиці регулювання відносин у суспільстві в інтересах основних соціальних груп населення; правове підґрунтя надання соціальних послуг, пільг та матеріальної допомоги.

Інтелектуальна власність

Культура, науково-технічний рівень виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес в цілому, і добробут суспільства значною мірою залежить від рівня та ефективності творчої діяльності в цьому суспільстві.

Однією з найпотужніших рушійних сил розвитку цивілізації є творча діяльність людини. Людина за своєю природою схильна до будь-якої творчості, вона завжди знаходиться у процесі пошуку кращих умов життя, засобів його поліпшення, своєї безпеки тощо.

У сучасних умовах будь-який вид доцільної діяльності людини - виробництво, оборона, охорона здоров'я тощо - без належного науково-технічного забезпечення просто неможливий, як неможливий соціально-економічний прогрес суспільства взагалі без духовного розвитку.

Духовна творчість народу є показником його мудрості, культури і моралі. В умовах перебудови всіх ланок нашого суспільного життя, значення духовної творчості зростає як ніколи. Саме наука, література і мистецтво формують світогляд народу, збагачують його культуру, визначають моральні засади суспільства. Водночас вони самі є відображенням суспільних процесів, що відбуваються в країні.

Основними напрямками художньої творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво.

Завдання авторського права - створити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист немайнових і майнових прав авторів.

Основи кадрового менеджменту 

Успіх на ринку значною мірою залежить від ефективності використан­ня людських ресурсів, які обумовлюють результативність організації, що виявляється у високопродуктивному використанні й розвитку матеріальних засобів виробництва, задоволенні потреб і очікувань клієнтів. Таких результатів досягає організація, укомплектована відповідною чисельністю працівників, які володіють необхідним потенціалом праці, мотивовані до узгодженої з цілями організації поведінки, для яких створено належні умови, тобто сформовано відповідну культуру організації.

Все зазначене вимагає від кожного громадянина України і особливо від майбутніх працівників соціальної роботи сумлінного вивчення новітніх норм, закономірностей й особливостей формування, функціонування, розвитку персоналу організації та управління ними, практики їх застосування.

Метою викладання "Основи кадрового менеджменту" є ознайомлення студентів з різноманітними формами і методами роботи з людьми у процесі управління, сприяння формуванню гуманістичних цілей бізнесу.

Головними завданнями вивчення курсу є сприяння формуванню у студентів вміння орієнтуватися в системі, аналізувати й узагальнювати вивчений матеріал, правильно застосовувати норми, закономірності розвитку персоналу в практичній діяльності.

Право соціального забезпечення 

Навчальний курс "Право соціального забезпечення: проблеми та шляхи вирішення" є складовою циклу професійно орієнтованих дисциплін. Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. Начальна дисципліна вивчає порівняльну характеристику історико-правових аспектів, соціальне забезпечення сучасності джерелами та проблемами кодифікації українського законодавства, побудови соціальної держави в Україні. Метою семінарських занять є реалізація правових форм та захист прав людини в сфері соціального забезпечення, ознайомлення з нормативно - правовими актами в даній сфері, практикою роботи підрозділів соціального забезпечення.

Навчальний курс спрямований на формування у студентів правового світогляду та мислення, закріплення необхідних юридичних знань та практичних навиків для вирішення питань практичної діяльності в процесі соціально - забезпечувальних правовідносин.

Позасудові способи захисту прав людини

Одним з основних інститутів цивілного права є інститут захисту цивільних прав та інтересів. Даний інститут займає особливе місце в системі цивільного права, оскільки Конституція України проголосила утвердження та забезпечення прав і свобод людини головним обов'язком держави. На сьогодні, захист порушених, оспорюваних чи невизнаних прав та законних інтересів людини може здійснюватись не лише у судовому, але і у позасудовому порядку. Курс "Позасудові способи захисту прав людини" спрямований на детальне вивчення особливостей здійснення захисту прав людини у позасудовому порядку, що включає адміністративний захист, захист прав людини нотаріусом та самозахист цивільних прав. Основними перевагами позасудового захисту прав людини є те, що він дозволяє уникнути потерпілій особі довготривалих судових процедур та є менш затратним для неї у матеріальному сенсі. Особливістю позасудових способів захисту прав людини є також те, що вони тісно пов'язані з рядом матеріальних галузей права (конституційне право, цивільне право, адміністративне право, господарське право). Детальне дослідження та вивчення позасудових способів захисту прав людини дозволяє краще зрозуміти цивільно-правовий порядок захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб, а також виявити особливості адміністративного захисту цивільних прав, захисту прав людини нотаріусом та самозахисту цивільних прав.

Предметом вивчення курсу "Позасудові способи захисту прав людини" є правові норми, які регулюють правовідносини у сфері позасудового захисту прав людини, їх тлумачення та механізми реалізації.

Вивчення курсу "Позасудові способи захисту прав людини" базується на знаннях, одержаних у процесі вивчення таких дисциплін, як "Конституційне право", "Цивільне право", "Цивільне процесуальне право", "Господарське право", "Адміністративне право", "Нотаріат". Курс "Позасудові способи захисту прав людини" в свою чергу забезпечує поглиблене вивчення дисципліни "Цивільне право України" та пов'язаних з нею спецкурсів.

Позадоговірні зобов'язання 

Цільове призначення курсу "Позадоговірні зобов'язання" полягає. у вивченні питання правового регулювання позадоговiрних зобов'язань в цивiльному правi України, аналіз вiдповiдних норм Цивiльного кодексу України та інших нормативно-правових актiв, які регулюють данi вiдносини, а також науковi працi та судової практики.

У навчальному курсі дається визначення поняттю позадоговiрних зобов'язань та їх класифiкацiя, аналiзуються основнi види позадоговiрних зобов'язань: публiчна обiцянка винагороди, рятування здоров'я та життя фiзичної особи, майна фiзичної або юридичної особи, вчинення дiй в iнтересах iншої особи без її доручення, створення загрози життю, здоров'ю, майну фiзичної особи або майну юридичної особи, зобов'язання iз набуття або збереження майна без достатньої правової пiдстави зобов'язання iз заподiяння шкоди. Предметом вивчення позадоговірні зобов'язання, що поділяються на регулятивні та охоронні. Регулятивні позадоговірні зобов'язання виникають у результаті правомірної поведінки суб'єктів цивільного права, тобто ті, що виникають у результаті односторонніх правочинів, адміністративних актів, юридичних вчинків: ведення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення, публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу, публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. Охоронні позадоговірні зобов'язання настають у результаті порушення суб'єктивних прав і застосування охоронюваних цивільно-правових норм як наслідки різних правопорушень та інших конфліктних ситуацій.

Основи римського приватного права

Навчальний курс "Основи римського приватного права" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки студентів юридичного факультету напряму підготовки "Право", освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" і розроблена у відповідності до освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Головним завданням цього курсу є формування у студентів як основи знань в галузі римської сучасної цивілістики, так і - в силу універсального значення категорій римського приватного права - фундаменту юридичного мислення взагалі. Висококваліфіковані фахівці-юристи мають бути добре обізнані з принципами та основними положеннями сучасного приватного права, яке веде свій родовід із часів Стародавнього Риму: сімейні правовідносини, статус особи, речове, зобов'язальне та договірне право , спадкові правовідносини. Важлива роль належить рецепції римського приватного права та її впливу на формування української юриспруденції.

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань