Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри філософії та політології

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

Деонтологія

 

Навчальний курс "Деонтологія" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Містить як теоретичну, так і практичну частини курсу. Теоретичний курс включає в себе проведення лекційних занять з ряду актуальних на сьогоднішній день проблем професійної етики. Практичний курс передбачає апробацію засвоєних теоретичних знань через їх обговорення на практичних заняттях, що змушує студентів самостійно шукати відповіді на окремі питання з дисципліни, а також висловлювати власну думку стосовно того чи іншого питання теми. Передбачає вивчення службових обов'язків працівників юридичних спеціальностей, особливостей професійної моралі, культури та правосвідомості працівників правоохоронних органів, культури професійних якостей працівників міліції та етики спілкування працівників міліції між собою та з різними категоріями громадян.

Головна мета курсу полягає у формуванні гуманістично та інтелектуально розвиненої людини, сприяє підвищенню загальної культури майбутнього фахівця нової генерації.

Вивчення цього курсу передбачає прикладну мету - усвідомлення того, що моральність та духовність, відсутність егоїстичного спрямування думки виступають невід'ємними компонентами інтелектуального розвитку сучасної людини. Без моральних засад людина не може існувати як повноцінна особистість. Здорова моральність і творча праця - запорука успіху в будь-якій сфері діяльності.

 

Методика соціологічного дослідження

 

Навчальна дисципліна "Методика соціологічних досліджень" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

На сучасному етапі розвитку суспільства соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмів і закономірностей їх удосконалення. Помітний сплеск суспільного інтересу до соціології привів до потреби у великій кількості емпіричних досліджень і опитування суспільної думки. Навчальна дисципліна «Методика соціологічних досліджень» є загальним курсом із технології емпіричного соціологічного дослідження і включає розгляд основних питань за такими темами: проект та програма соціологічного дослідження, особливості підготовки інструментарію, визначення об'єкту дослідження і підготовка вибірки, збір, обробка, аналіз та інтерпретація даних. Даний курс спрямований на надання практичної методичної допомоги студентам в організації та проведенні масових соціологічних досліджень.

 

 

 

 

Методологія наукового дослідження

 

Навчальний курс "Методологія наукового дослідження" містить як теоретичну, так і практичну частини курсу. Теоретичний курс включає в себе проведення лекційних занять з актуальних проблем наукового дослідження. Практичний курс передбачає апробацію засвоєних теоретичних знань через їх обговорення на практичних заняттях, що змушує студентів самостійно шукати відповіді на окремі питання з дисципліни, а також висловлювати власну думку стосовно того чи іншого питання теми.

Головна мета програми полягає у розвитку аналітичного мислення у студентів, формуванні інтелектуально розвиненої особистості, сприяє підвищенню загальної культури молодих людей в цілому і майбутнього фахівця нової генерації зокрема.

Завдання навчального курсу "Методологія наукового дослідження" полягає у формуванні в студентів глибокого розуміння основних процесів, які відбуваються в сучасній науці та труднощів модернізації системи освіти і оптимізації навчально-виховного процесу в Україні, одержанні знань та умінь для відмінного написання кваліфікаційних робіт, вихованні вміння самостійно знаходити потрібну наукову літературу, планувати та організовувати дослідження, аналізувати фактичний матеріал.

 

Політологія

 

Вивчення навчального курсу "Політологія" спрямоване на забезпечення всебічної підготовки курсантів інституту, здійснення вимог Конституції України щодо державного сприяння консолідації та розвитку української нації. Головне призначення курсу - допомогти курсантам оволодіти систематизованими знаннями про політику, які б склали основу їхньої демократичної політичної культури, що сприятиме формуванню здатності самостійно аналізувати політичні явища і процеси, визначати своє місце в них. Значна увага приділяється вивченню історії становлення і розвитку політичних ідей як за рубежем, так і в Україні, а також здійснення політики, політичної влади в Україні. При вивченні курсу "Політологія" курсанти повинні знати:

- основні категорії, методи і функції політології;

- основні історичні віхи пізнання політичних явищ;

- зародження і розвиток української політичної думки;

- основні напрямки розвитку української політичної думки на сучасному етапі;

- поняття, суб'єкти і функції політики; соціальні засади політики;

- інституціалізовані форми політики;

- сутність, генезис і функції політичних партій;

- поняття, структуру, типологію політичних режимів;

- персоналізовані аспекти політики;

- сутність, особливості міжнародних відносин.

Релігієзнавство, логіка, етика, естетика

 

Програма містить як теоретичну, так і практичну частини курсу. Теоретичний курс включає в себе проведення лекційних занять з актуальних проблем наукового дослідження. Практичний курс передбачає апробацію засвоєних теоретичних знань через їх обговорення на практичних заняттях, що змушує курсантів самостійно шукати відповіді на окремі питання з дисципліни, а також висловлювати власну думку стосовно того чи іншого питання теми. Передбачає вивчення первісних та національних релігій, світових та нетрадиційних релігій, а також релігії в контексті історії України, історії та теорії етики та моралі, основних категорій етики, естетичних концепцій, актуальних проблем сучасності: абортів, евтаназії, клонування, смертної кари крізь призму морально-етичного відношення самих курсантів. Послідовність і зміст тем, визначених навчально-тематичним планом, забезпечують логічно впорядковане вивчення дисципліни. Теоретичні питання та основний зміст дисципліни розкриваються у лекційному курсі, а отримані курсантами знання закріплюються на семінарах.

Головна мета програми полягає у вихованні курсантів на традиційно-християнських засадах, формуванні у них такого мислення, яке забезпечить об'єктивну моральну та естетичну оцінку різних проявів релігійної дійсності, дозволить аналізувати складні соціально-релігійні процеси.

Завдання навчального курсу "Релігієзнавство, логіка, етика, естетика" - опанування системи світоглядних, моральних, естетичних категорій та цінностей, розроблених у різних релігійних системах, що визначають характер їх ставлення до світу, держави, людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Релігієзнавство, логіка, етика, естетика" курсанти повинні

 

Євроатлантична інтеграція України

 

Навчальна дисципліна «Євроатлантична інтеграція України» присвячена дослідженню надзвичайно важливої й актуальної проблеми - характеру, перспектив і напрямків інтеграційних процесів сучасної Української держави. Інтеграційні процеси є визначальними у світовому розвитку, і тому, як ніколи, нині для України важливо визначити свою роль та місце в європейському й світовому геополітичному просторі. Окреслена проблема актуалізується значним поширенням у суспільній свідомості ще радянських стереотипів та міфологічних уявлень стосовно НАТО й відносин із Росією. У програмі курсу розглядається вектор можливого міжнародного розвитку - євроатлантичний, проте він позиціонується як такий, що найбільше відповідає національним інтересам і національній безпеці України. У той же час зосереджується увага на аналізі усіх проблем і ризиків, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією України. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в студентів науково обґрунтованих поглядів на інтеграційні процеси в сучасному світі, утвердження світоглядних позицій, позбавлених хибних міфів щодо суті та функцій НАТО, прагматичних підходів стосовно геополітичних перспектив України. Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб розкрити особливості інтеграційних процесів сучасності й визначити місце України в них, показати переваги євроатлантичного вектора інтеграції України з урахуванням суспільних викликів і геополітичних ризиків.

 

Етика й естетика

 

Навчальний курс "Етика й естетика" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Програма містить як теоретичну, так і практичну частини курсу. Теоретичний курс включає в себе проведення лекційних занять з ряду актуальних проблем професійної етики. Практичний курс передбачає апробацію засвоєних теоретичних знань через їх обговорення на практичних заняттях, що змушує курсантів самостійно шукати відповіді на окремі питання з дисципліни, а також висловлювати власну думку стосовно того чи іншого питання теми. Передбачає вивчення історії та теорії етики та моралі, основних категорій етики, естетичних концепцій, актуальних проблем сучасності: абортів, евтаназії, клонування, смертної кари, крізь призму морально-етичного відношення слухачів.

Головна мета програми полягає у формуванні гуманістично та інтелектуально розвиненої людини, сприяє підвищенню загальної культури молодих людей в цілому і зокрема як майбутнього фахівця нової генерації.

Вивчення даного курсу передбачає прикладну мету - усвідомлення того, що моральність та духовність, відсутність егоїстичного спрямування думки виступають невід'ємними компонентами інтелектуального розвитку сучасної людини. Без моральних засад людина не може існувати як повноцінна особистість. Здорова моральність та творча праця - запорука успіху в будь-якій сфері діяльності.

 

Історія та теорія соціології

 

Навчальна дисципліна "Історія та теорія соціології" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Сучасні умови розвитку українського суспільства, його реформування у плані подальшої структуризації, удосконалення, потребують відповідної підготовки спеціалістів, здатних забезпечити ефективне управління соціально-економічними, політичними та культурно-національними процесами в суспільстві, його динамічний розвиток. Розв'язання цих завдань значною мірою залежить від раціонального осмислення набутого людського досвіду, знань про суспільство. Саме ознайомлення з історією та теорією соціології є невід'ємною складовою загально соціологічних знань курсантів та студентів, необхідною умовою їх становлення як висококваліфікованих фахівців.

Метою курсу є формування уявлень про історичні форми соціального знання, розвиток соціології як науки, а також про предмет, структуру, понятійний апарат, основні теоретичні напрямки і дослідницькі методи сучасної соціології.

Курс складається з двох модулів. Перший модуль націлений на вивчення протоісторії і історії розвитку соціології, оскільки знання історії соціальних вчень є базою для професійної підготовки в соціогуманітарній сфері. Другий модуль курсу зорієнтований на оволодіння необхідними для спеціалістів в галузі соціальної роботи навиками аналізу суспільних явищ з допомогою теоретичних моделей соціальної взаємодії, соціальної структури, соціальних змін.

 

Соціологія

 

Навчальна дисципліна "Соціологія" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

На сучасному етапі розвитку суспільства соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмів і закономірностей їх удосконалення. Дисципліна «Соціологія» дає можливість ознайомити студентів із суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв'язок між ними. Значна увага приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу. Курс «Соціологія» сприяє громадянському становленню студентської молоді.

У процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

- предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

- основні етапи розвитку соціологічної науки та характеристику поглядів їх представників;

- загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових;

- структуру і зміст спеціальних соціологічних теорій;

- визначати предметну сферу соціології права, характеризувати основні теорії девіації. Основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного дослідження.

 

Культурологія

 

Навчальна дисципліна "Культурологія" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Програма навчальної дисципліни «Культурологія» підготовлена з урахуванням найновіших розробок вітчизняної та зарубіжної культурології і згідно з вимогами до навчання спеціалістів вищої кваліфікації у ВНЗ України та відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців для органів внутрішніх справ за напрямом „Соціальна робота".

Пропонується вивчення курсу, який поглиблює гуманітарну підготовку студентів, підвищить творчу активність майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про суть культури, етапи її історичного розвитку, конкретизує філософське розуміння системного зв'язку всіх її складових, роль та місце феномену у житті людей.

Метою є формування знань про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, роль у формування особистості та розвитку суспільства. Предметом даного курсу є культура як система потенційних та актуальних цінностей, їх зміст та функціонально-рольове призначення у системі суспільних відносин.

 

Соціальна політика в Україні

 

Проблема сьогодення в Україні полягає в тому, що вона знаходиться в процесі пошуку найбільш адекватної для себе моделі соціально орієнтованої держави і механізму реалізації соціальної політики. У статті 1 Конституції України сказано, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Це означає, що вона виконує своє суспільне призначення, проводячи політику, спрямовану на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини.

Однак питання про соціальність сучасної Української держави досі залишається відкритим. І тут проблема не стільки у відсутності соціальної політики в Україні, скільки в її перехідності (транзитивності). Соціальна політика перехідного періоду формується в умовах історичного поєднання процесів корінного відновлення як суспільства, так і держави і відбиває загострення боротьби за зміни в ключових умовах формування соціальних позицій і соціального стану громадян.

Необхідність викладання курсу "Соціальна політика в Україні" у навчальних закладах України обумовлена кількома чинниками, серед яких особливості соціально-економічної ситуації у країні, характер розвитку сучасного українського суспільства, його інституційної структури, специфіка соціальних процесів та інше, що визначає сучасну суспільну ситуацію.

 

Логіка (юридична логіка)

 

Навчальний курс "Логіка" є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Завдання навчального курсу „Логіка" полягає у формуванні надійних основ правильного мислення студентів-правознавців,  одержанні ними знань та умінь для бездоганного виконання службових обов'язків.

При вивченні "Логіки" студенти повинні знати та вміти:

- що вивчає логіка і яке її значення як науки;

- головні принципи і операції людського мислення;

- форми і закони правильного мислення;

- логічні основи теорії аргументації;

- логіку побудови та перевірки версій.

- практично оперувати розсудковими формами за певними правилами і законами, яким підлягає правильне мислення, що веде до істини;

- грамотно формулювати, доводити/спростовувати думки;

- правильно будувати і перевіряти версії.

При опрацюванні тем з "Логіки" необхідно широко використовувати різноманітну законодавчу базу України та іншу інформацію юридичного характеру для ілюстрації головних принципів та операцій правильного мислення.

 

Основи демографії

 

Дисципліна "Основи демографії" належить до важливих дисциплін навчально-методичного плану, її вивчення є важливим чинником духовного збагачення, розуміння складних, багатогранних процесів суспільного розвитку. Дисципліна допомагає краще орієнтуватись і оцінювати як позитивні, так і негативні процеси приросту населення, масової міграції та урбанізації населення. Проблеми сім'ї та шлюбу також не залишать нікого з них байдужими, тому що вони є неодміною частиною цього процеу.

Вивчення дисципліни певною мірою пов'язане зі знаннями інших гуманітарних дисциплін, особливо з філософією, соціальною політикою в Україні, логікою, соціальною статистикою, соціальною психологією, міжнародним законодавством в галузі соціальної політики тощо.

         Метою курсу є розкриття сутності демографічних процесів і явищ, їх взаємозв'язку з іншими сферами життєдіяльності людей, активізація уваги на важливих проблемах сучасності, що потребують неодмінного вирішення.

У ході проведення семінарських занять передбачено використання активних методів: навчально-ділові ігри, моделювання проблемних суспільно-історичних ситуацій, які виникають у ході історичного розвитку як українського суспільства, так і в цілому цивілізаційному процесі та їх аналіз.

Запропонована програма передбачає цілісний виклад основних проблем демографії на рівні об'єктивного сучасного бачення проблем, ознайомлення із наявними демографічними концепціями.

За основу програми взято навчальну програму "Основи демографії" Міністерства освіти України.

 

Релігієзнавство

 

Навчальний курс "Релігієзнавство" містить як теоретичну, так і практичну частини курсу. Теоретичний курс включає в себе проведення лекційних занять з ряду актуальних проблем наукового дослідження. Практичний курс  передбачає апробацію засвоєних теоретичних знань через їх обговорення на практичних заняттях, що змушує самостійно шукати відповіді на окремі питання з дисципліни, а також висловлювати власну думку.

Навчальний курс "Релігієзнавство" передбачає вивчення первісних та національних релігій, світових та нетрадиційних релігій, а також релігії в контексті історії України. Послідовність і зміст тем, визначених навчально-тематичним планом, забезпечують логічно впорядковане вивчення дисципліни. Теоретичні питання та основний зміст дисципліни розкриваються у лекційному курсі, а отримані студентами знання закріплюються на семінарах.

Завдання навчального курсу "Релігієзнавство" - опанування системи світоглядних, моральних, естетичних категорій та цінностей, розроблених у різних релігійних системах, що визначають характер їх ставлення до світу, держави, людини.

 

Філософія

 

Філософія належить до циклу фундаментальних дисциплін. Вивчення дисципліни певною мірою пов'язане зі знаннями інших гуманітарних дисциплін, особливо з історією України, політологією, соціологією, правовою теорією тощо. У свою чергу, знання дисципліни "Філософія" є методологічною основою вивчення не тільки гуманітарних, суспільно-політичних, правових, а й економічних, природничих та технічних дисциплін.

         Завданням вивчення дисципліни є система філософських знань з основних розділів філософії, які б формували та розвивали свідомість, що виключає догматизм та ідеологізаторство, базується на конструктивно-критичних підходах, гуманістичних ідеалах, поєднанні національного і загальнолюдського. Запропонована програма подає цілісний виклад основних проблем філософії на рівні об'єктивного, ідеологічно незаангажованого сучасного бачення проблем, ознайомлює із наявними філософськими концепціями в їх поліфонічному і плюралістичному звучанні, яке допомагає альтернативному сприйняттю і осмисленню буття.

 

Політологія та основи демократії

 

Вивчення навчального курсу "Політологія та основи демократії" спрямоване на забезпечення всебічної підготовки слухачів інституту, здійснення вимог Конституції України щодо державного сприяння консолідації та розвитку української нації. Головне призначення курсу - допомогти курсантам оволодіти систематизованими знаннями про політику, які б склали основу їхньої демократичної політичної культури, що сприятиме формуванню здатності самостійно аналізувати політичні явища і процеси, визначати своє місце в них. Цей курс є міжгалузевою навчальною дисципліною, яка спрямована на те, щоб узагальнити дані про устрій сучасної демократичної держави та забезпечення прав і свобод громадян.

Значна увага приділяється вивченню історії становлення і розвитку політичних ідей як закордоном, так і в Україні, а також здійснення демократичної політики, політичної влади в Україні.

 

Українська та зарубіжна культура

 

Навчальна дисципліна «Українська та зарубіжна культура» є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Програма навчальної дисципліни «Українська та зарубіжна культура» підготовлена з урахуванням найновіших розробок вітчизняної та зарубіжної культурології і згідно з вимогами до навчання спеціалістів вищої кваліфікації у ВНЗ України та відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців для органів внутрішніх справ.

Пропонується вивчення курсу, який поглиблює гуманітарну підготовку студентів, підвищить творчу активність майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про суть культури, етапи її історичного розвитку, конкретизує філософське розуміння системного зв'язку всіх її складових, роль та місце феномену в житті людей.

Метою є формування знань про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, роль у формування особистості та розвитку суспільства. Предметом курсу є культура як система потенційних та актуальних цінностей, їх зміст та функціонально-рольове призначення у системі суспільних відносин, а також особливості української та зарубіжної культури.

Додати в закладки

share

Оголошення

Самая свежая информация масло elf evolution 900 nf 5w40 характеристики у нас на сайте.

30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань