Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Програмові вимоги та навчально-методичні рекомендації для вступних випробувань з іноземної мови

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

 вступного випробування з англійської мови

Вимоги до здібностей та рівня підготовки

Абітурієнти повинні:

 • уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;
 • вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;
 • сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;
 • володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю;
 • розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;
 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;
 • визначити позицію і точку зору мовця

 2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;
 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищ). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;
 • поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі ;
 • дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;
 • пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;
 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

б) Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;
 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю;
 • користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс

3. Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел;
 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;
 • здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;
 • накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);
 • здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;
 • розуміти інформацію рекламних матеріалів;
 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.

4. Письмо

 • писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;
 • писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;
 • укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;
 • складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;
 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами;
 • користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;
 • виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загально вживаними фразами.

Програма з іноземної мови для вступу у магістратуру університету (немовні факультети) базується на програмі підсумкового курсу.  

ТЕМИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

1.  CV (Curriculum Vitae) (про себе)

2.  The role of foreign languages in modern life (Роль іноземних мов у сучасному житті)

3.  My view on foreign languages as a subject: way to perfection (Моє бачення іноземних мов як навчального предмету: шлях до вдосконалення)

4.  Problems of youth (Проблеми молоді).

5.  My future profession (Моя майбутня професія).

6.  My country in the context of the world cultural, economic and political life (Моя країна у контексті світового культурного, економічного та політичного життя).

7.  What does my country need to become the world leader? (Що потрібно моїй країні, щоб стати світовим лідером?)

8.  Most urgent global problems of today (Найбільш актуальні глобальні проблеми сьогодення)

9.  Globalization: pros and cons (Глобалізація: за і проти)

10.    Ecology of soul: moral values and the spirit of time (Екологія душі: моральні цінності і дух часу)

11. The Constitution of Ukraine (Конституція України).

12. The political system of Ukraine (Політична система України).

13. The system of government of Great Britain / the USA (Система уряду Британії / США).

14. Political parties of Great Britain/ the USA (Політичні партії Британії / США).

15. Parliamentary elections (Парламентські вибори).

16. Making a law (Створення законів).

17. Judiciary in Great Britain / the USA (Судова система Британії / США).

18. The forms of government (democracy, oligarchy, autocracy) (Форми уряду: демократія, олігархія, автократія).

19. The system of courts of Great Britain and the USA (Система судів Британії / США).

 20. Rights of citizens (Права громадян).

ГРАМАТИКА

Словотворення.  Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -ition (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y;  числівників -teen, -ty, -th; прислівників -ly; префіксів дієслів re-; прикметників un-,dis-.

Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за правилами, а також найбільш поширені винятки.

Займенник. Особові, присвійні, питальні, об'єктні, вказівні, неозначені, займенники, похідні від some, any,no,every.

Прислівник. Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників.

Числівники. Кількісні, порядкові числівники.

Прийменники місця, напряму, часу.

Дієслово. Утворення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Indefinite) в активному та пасивному станах: Present, Past Progressive (Continuous) i Present, Past Perfect  в активному стані; Future-in-the Past. Використання не особових форм дієслова: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу. Модальні дієслова та їх еквіваленти ( can, could, may, might, must, should, have to, ought to, need, be able to) в поєднанні з простою формою інфінітива. Узгодження часів. Умовні речення І та ІІ типів.

Синтаксис.  Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Безособові речення. Складносурядні та складносурядні речення.

Література

1.     Афендікова, Л. А. English for Law Students [Текст] = Англійська мова для юристів : навчальний посібник / Л. А. Афендікова. - Донецьк : [б. и.], 1998. - 188 с.

2.     Чуркіна О.В. англійська мова в 2-х частинах. Навчальний посіб. Для студентів економічних і юридичних факультетів. - К., 2006.

3.     Тучина Н.В. Speak English with pleasure. - K., 2005.

4.     English. Тексти для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів ВНЗ / Мансі Є. О. - К., 2004.

5.     Зеленська О.П. English for Law and Law Enforcement Students. - К., 2005.

6.     Зеленська О.П. Types of Crimes. Навчальний посібник з англійської мови. - Львів, 2001.

7.     English texts for law students / Укладачі В.М. Бойчук, Т.В. Садова. - Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. - 119 с.

8.     Мізецька В.Я. Практичний курс англійської мови для юристів / В.Я. Мізецька. - Харків: Одісей, 2003.

9.     Посібник з англійської мови для студентів-юристів за ред. В.П. сімонок. - Харків, право, 2005.

10.                       Гончар О.В., Лисицька О.П., Мошинська О.Ю., Сімонок В.П., Частник О.С. English for Law Students. Підручник з англійської мови для студентів 1-3 курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Х.: Право, 2004

11.                       Гавура О.В., Обухова О.Ю. Англійська мова для працівників правоохоронних органів. - К., Логос, 1999.

12.                       Англійська мова. Навчальний посібник для слухачів-заочників вищих закладів освіти системи МВС України. - К., 2002.

13.                       Верба.Верба . Довідник  з  граматики  англійської  мови. - К.,1999.

14.                       В.Л. Каушанская. Р.Л. Ковнер.Грамматика английского языка. -Ленинград, 1967

15.                       Англійська мова для повсякденного спілкування. Підручник. За ред. акад. В.К. Шпака. - К., 1999.

16.                       Бизнес-курс английского языка под ред. И.С. Богацкого. - К., «Логос»,1999.

17.                       R. Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press.1988.

18.                       Подвезько М., Балла М., Англо-український словник. - Київ., "Радянська школа", 1974.

19.                       Зеликман А.Я. Английский для юристов. - Ростов-на Дону, Фенікс, 2000.

20.                       Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Британки вкратце. - М.:Лист, 1998.

21.                       Английский для юристов. Учебное пособие под ред. Шишкиной Т.Н. -М., 1997.

22.                       Larry Elowitz, Ph. D. Introduction to Government. HarperCollins Publishers. - NY, 1992.

23.                       Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров А.С. Англо-русский юридический словарь. - М., 1993.

24.                       Березовенко Ю.Ф., Березовенко С.Н., Чернобай Д.М., Яценко И.С. Новый англо-русский юридический словарь. К., Евроиндекс Лтд., 1993.

25.                       Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник. - Вінниця, Нова книга, 2004.

26.                       English for law students: Підручник з англійської мови для студентів 1-3 курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів/ За заг.ред. В.П. Сімонок. - Х.: Право, 2006.

 

 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

 вступного випробування з німецької мови

Вимоги до здібностей та рівня підготовки

Абітурієнти повинні:

 • уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;
 • вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;
 • сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;
 • володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю;
 • розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;
 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;
 • визначити позицію і точку зору мовця.

 2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;
 • чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;
 • поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі) ;
 • дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;
 • пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;
 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

б) Монологічне мовлення

 • чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;
 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю;
 • користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

3. Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел;
 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;
 • здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;
 • накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);
 • здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;
 • розуміти інформацію рекламних матеріалів;
 • розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.

4. Письмо

 • писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;
 • писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;
 • укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;
 • складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;
 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами;
 • користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;
 • виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загально вживаними фразами.

Програма з іноземної (німецької) мови для вступу у магістратуру інституту базується на програмі пройденого курсу.  

ГРАМАТИКА

Дієслово

Слабкі дієслова.

Сильні дієслова. Перша група (імперфект а). Друга група (імперфект і, іе). Третя група (імперфект о, и).

Змішані і неправильні дієслова.

Повнозначні, допоміжні і перехідні дієслова.

Теперішній час. Утворення і вживання. Відмінювання сильних дієслів у теперішньому часі. Відмінювання дієслів haben, sein i werden в теперішньому часі. Зворотні дієслова.

Дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Їх відмінювання.

Імперфект - простий минулий час. Утворення і вживання. Відмінювання дієслів haben, sein i werden в імперфекті.

Перфект - складний минулий час. Утворення і вживання. Допоміжні дієслова   haben і sein в перфекті.

Плюсквамперфект - давно минулий час. Утворення і вживання.

Модальні дієслова. Їх значення та відмінювання. Вживання модальних дієслів.

Керування дієслів. Дієслова із знахідним, давальним і родовим відмінками. Дієслова із знахідним і давальним відмінком. Дієслова із знахідним і родовим відмінком. Дієслова із двома знахідними відмінками.

Іменник

Рід іменників. Артикль. Вживання артикля. Відмінювання артикля. Множина іменників. Відмінювання іменників. Сильна, слабка, жіноча відміни іменників. Змішаний тип відмінювання іменників. Відмінювання іменників у множині.

Прикметник

Відмінювання прикметників. Сильна, слабка і мішана відміни прикметників. Ступені порівняння прикметників. Прикметники з родовим, давальним та знахідним відмінками.

Займенник

Функції займенника у реченні. Особові, присвійні, неозначені, вказівні, питальні, відносні займенники. Відмінювання займенників. Зворотній займенник sich

Числівник

Кореневі, похідні та складні числівники. Кількісні та порядкові числівники, їх утворення. Правопис числівників. Вживання числівників.

Прислівник

Прислівники місця, часу, причини. Питальні та модальні прислівники. Ступені порівняння прислівників.

Прийменник

Багатозначність прийменників. Керування прийменників: прийменники, що керують знахідним, давальним і родовим відмінками. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінками.

Речення

Просте, складне речення. Розповідальне, питальне і спонукальне речення. Порядок слів.

Складне речення. Складносурядне і складнопідрядне речення. Сполучники, порядок слів.

Складнопідрядні речення причини, мети, місця і способу дії, часу. Умовні підрядні речення. Сполучники, порядок слів. Узгодження часів.

Наказовий спосіб дієслова

Форми імперативу. Утворення. Сильні дієслова в імперативі. Допоміжне дієслово sein в імперативі.

Інфінітив (неозначена форма дієслова)

Вживання неозначеної форми дієслова з часткою zu або без неї. Інфінітивні конструкції „um ... zu Infinitiv", „ohne ...zu Infinitiv", „statt ... zu Infinitiv".

Кон'юнктив

Форми кон'юнктиву. Вживання. Кон'юнктив в непрямій мові. Кон'юнктив у реченнях нереальної умови, нереального бажання, нереального порівняння. Особливості перекладу кон'юнктиву.

ЛЕКСИКА

1.                Verfassung der Ukraine (Конституція України).

2.                Der Staatsaufbau Deutschlands (Державний устрій Німеччини).

3.                Der Staatsaufbau der Ukraine (Державний устрій України).

4.                Politische Parteien in der Ukraine (Політичні партії в Україні).

5.                Politische Parteien in Deutschland (Політичні партії Німеччини).

6.                Die Pressefreiheit in der Ukraine (Cвобода преси в Україні).

7.                Rechtsprechung (Судова влада).

8.                Staatsanwaltschaft (Прокуратура).

9.                Bundespolizei Deutschlands: Geschichte, Auftrag und Organisation (Федеральна поліція Німеччини: історія, завдання і організація).   

10.           Bürgerrechte und Freiheiten (Права і свободи громадян).

Література:

1.                Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2.                Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3.                Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. - К.: А. С. К., 2000.

4.                Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5.                Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6.                Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. - Leipzig, 1996.

7.                Kudina O. Die Länder, wo, man deutsch spricht. - Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. - Вінниця: Нова книга, 2002.

8.                Jung L. Rechtswissenschaft: Lese-und Arbeitsbuch-Munchen: Max Hueber Verlag, 1998.

9.                Suschtschinski I. Deutsch für Jurastudenten.- Москва: «ГИС», 2000.- 340 с.

10.           http://de.wikipedia.org/wiki/Bundespolizei_(Deutschland)

11.           http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsprechung

12.           http://www.drsp.net

13.           http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsanwaltschaft

14.           http://www.sta-koeln.nrw.de/2_aufgaben/index.php

 

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань