Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 2 гостя.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Навчальні дисципліни кафедри кримінального права та кримінології

Зберегти у PDF Зберегти у PDF

 

 

«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 

Кримінальне право України - одна з фундаментальних (базових) нормативних навчальних дисциплін, що вивчається у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС. Ґрунтовне знання кримінального права є обов'язковою вимогою, що пред'являється до кваліфікованого випускника-юриста, а у зв'язку з цим і необхідною передумовою його успішної практичної роботи. Цьому передує окреме вивчення Загальної та Особливої частин кримінального права. Незважаючи на їх єдність і взаємозв'язок, вони вивчаються окремо.

Вивчення кримінального права України підпорядковується меті формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності. Також, метою вивчення дисципліни є формування у курсантів ідеології «служіння народові», виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах правоохоронної діяльності, відповідальності  за порушення прав і свобод людини і громадянина в державі.

Предметом курсу «Кримінальне право України» є комплекс теоретичних положень та практичних завдань щодо аналізу кримінально-правових норм, які визначають які саме діяння визнаються злочинами, встановлюють вид, розмір та міру покарання .

Взаємообумовленість та послідовність тематики Загальної та
Особливої частини курсу «Кримінальне право України» сприяє глибокому та системному накопиченню курсантами знань, вмінь та навичок, які складають фундаментальну основу для засвоєння навчально-прикладних дисциплін в подальшому навчанні.

 

«КРИМІНОЛОГІЯ»

 

Кримінологія є однією з профілюючих дисциплін, що викладаються у вищих юридичних навчальних закладах України. Нині предмет кримінології охоплює сферу кримінальної поведінки, а також її віктимологічні аспекти. Без кримінологічних знань не можуть обійтися працівники системи правоохоронних органів, особливо внутрішніх справ, податкової міліції, суду, прокуратури, установ виконання покарань. Адже вони перебувають на передньому краї боротьби зі злочинністю та злочинцями, мають збирати, аналізувати й узагальнюва­ти інформацію про рівень, структуру, динаміку, детермінанти і тенденції у розвитку цього антисуспільного явища.

 Без уміння оперувати сучасними кримінологічними знаннями не можливо розробляти і здійснювати адекватні злочинності заходи протидії їй, творчо використовувати позитивний досвід у цій справі зару­біжних країн, їх внутрішні та міжнародно-правові акти щодо боротьби зі злочинністю, враховуючи її транснаціональний характер.

Система кримінології включає в себе загальну кримінологію (Загальна частина) та приватні кримінологічні теорії профілактики злочинності (Особлива частина). Конкретні кримінологічні дослідження здійснюються в рамках приватних кримінологічних теорій. Водночас у вітчизняній кримінології стали розвиватися регіональні дослідження, що стосуються молодіжної та жіночої злочинності, організованої та професійної злочинності, віктимологічної профілактики тощо.

Метою семінарських і практичних занять є активне і глибоке засвоєння найскладніших питань курсу, а також набуття необхідних навичок використання теоретичних положень у практичній діяльності. Семінарські заняття забезпечують вирішення таких завдань, що спрямовані на: розвиток, за­кріплення і конкретизацію знань теоретичного матеріалу; розвиток уміння аргументовано, чітко і конкретно викладати власне розуміння питань теми; контроль рівня засвоєння знань; підготовку до проведення практичних занять з розвитку уміння застосування цих знань.

 

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»

 

«Кримінально-виконавче право України» викладається студентам, курсантам і слухачам. Кримінально-виконавче право України як галузь права має власний предмет і метод правового регулювання. Предметом є суспільні відносини, які складаються у процесі виконання всіх видів кримінальних покарань, які призначаються вироками судів на підставі норм Кримінального кодексу України та Кримінально процесуального кодексу України.

Мета вивчення дисципліни - формування юриста з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», вироблення у нього почуття інноваційно­го характеру і високих навиків професійної діяльності, які необхідні для керівників вищої ланки.

Кримінально-виконавче право є складовою частиною отримання вищої освіти за спеціальністю «Правознавство» та «Соціальна робота»

       Курс «Кримінально-виконавче право» поділяється на Загальну та Особливу частини.

       В Загальній частині вивчаються загальні питання теорії кримінально-виконавчого права, що мають застосування у всьому курсі даної дисципліни.

       В Особливій частині розглядаються питання порядку та умов виконання всіх видів кримінальних покарань.

       В даний час кримінально-виконавче право можна розглядати як самостійну галузь права, яка регулює суспільні відносини, що виникають в процесі і з приводу виконання всіх видів кримінальних покарань, та застосування до винних заходів виправного впливу.

 

 

 

«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ»

 

Програма спецкурсу Кримінального права України "Кримінально-правовий захист відносин власності" побудована на підставі загальновизнаних підходів, вироблених педагогічною практикою викладання цього спецкурсу. Вона передбачає комплексну роботу над питанням починаючи з ознайомлення з відповідними темами в ході проведення лекційних занять, контроль за освоєнням матеріалу на семінарських заняттях та набуття практичних навиків в процесі проведення практичних занять по темам, самостійну роботу.

Метою вивчення спецкурсу з Особливої частини кримінального права є поглиблення отриманих знань про особливості застосування кримінально-правових норм законодавства України, які регламентують відповідальність за злочини у сфері власності, відповідних теоретичних положень, які утвердилися в судовій практиці. У навчальному спецкурсі висвітлюються питання про особливості та значення, поняття, підстави та принципи кваліфікації злочинів у сфері власності в теорії кримінального права та систематизація в законодавстві, сучасні завдання боротьби з тими чи іншими видами злочинів у сфері власності, проблеми кодифікації та удосконалення чинного законодавства з питань відповідальності за конкретні злочинні посягання, передбачені чинним кримінальним законодавством.

Вивчення спецкурсу з кримінального права базується на курсі лекцій, а також на таких формах навчання як семінарські і практичні заняття, написання рефератів, проведення рольових ігор та дискусій з актуальних проблем кримінального законодавства зі спецкурсу "Кримінально-правовий захист відносин власності" та ін.

 

«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИ»

 

Підготовка висококваліфікованих юристів-магістрів передбачає ґрунтовне вивчення курсу кримінального права України, яке, як відомо, належить до фундаментальних галузей системи права. При цьому вивчення спецкурсу "Кримінально-правовий захист особи" з Особливої частини кримінального права в свою чергу є визначальним для розуміння і освоєння курсу в цілому.

Спецкурс з Особливої частини кримінального права України вивчається магістрами всіх форм навчання, після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр права" у строки, визначені навчальним планом.

Метою вивчення спецкурсу з Особливої частини кримінального права є поглиблення отриманих знань про особливості застосування кримінально-правових норм законодавства України, які регламентують відповідальність за злочини у сфері власності, відповідних теоретичних положень, які утвердилися в судовій практиці. У навчальному спецкурсі висвітлюються питання про особливості та значення, поняття, підстави та принципи кваліфікації злочинів у сфері власності в теорії кримінального права та систематизація в законодавстві, сучасні завдання боротьби з тими чи іншими видами злочинів у сфері власності, проблеми кодифікації та удосконалення чинного законодавства з питань відповідальності за конкретні злочинні посягання, передбачені чинним кримінальним законодавством.

Особлива увага приділяється тому, щоб навчити магістрів чітко орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, вміти тлумачити закон та правильно й грамотно кваліфікувати злочини.

 

«КРИМІНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ»

 

Програма курсу «Кримінологічна політика України» побудована на підставі загальновизнаних підходів, вироблених педагогічною наукою та практикою викладання дисциплін кримінально-правового циклу і передбачає поглиблене вивчення проблем кримінологічної політики, як складової частини і системоутворюючого елемента загальної політики України в ході проведення лекційних занять та контроль за засвоєнням матеріалу на семінарських заняттях, пов'язаний з одночасним набуттям практичних навиків.

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ»

 

Курс "Актуальні проблеми кримінально-виконавчої політики" тісно взаємопов'язаний із кримінально - виконавчим правом України. Згідно зі структурою КВК України поділяється на Загальну і Особливу частини. Загальна частина кримінально-виконавчого права містить норми, які визначають мету і завдання, принципи, підстави виконання і відбування покарань, виправлення і ресоціалізацію засуджених та їх основні засоби, правовий статус засуджених, органи та установи виконання покарань, нагляд і контроль, участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

Особлива частина кримінально-виконавчого права становить норми, що визначають порядок і умови виконання кримінальних покарань, звільнення від відбування покарань, особливості відбування покарань засудженими жінками і неповнолітніми, особливості відбування покарань у виправних колоніях різних рівнів безпеки.

Курс "Актуальні проблеми кримінально-виконавчої політики" має завданням висвітлити основні та дискусійні проблеми в цій галузі й сприяти формуванню у студентів, слухачів творчих здібностей і навичок засвоєного матеріалу, та ознайомленням з концептуальними засадами, принципами і завданнями , які стоять перед державою та суспільством щодо вдосконалення діяльності  по виконанню та відбуванню кримінальних покарань в Україні. Основною методологічною ідеєю викладання курсу є:

- отримання знань про кримінально-виконавчу політику, дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі і часі, основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених, правовий статус засуджених, органи і установи виконання покарань, виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; виконання покарання у виді позбавлення волі, довічного позбавлення волі; відбування покарань неповнолітніми;

- ознайомлення зі змістом міжнародних нормативно-правових актів, що регламентують порядок і умови виконання і відбування кримінальних покарань, системи виконання покарань у зарубіжних країнах.

Основними формами занять з курсу "Актуальні проблеми кримінально-виконавчої політики України" є лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, екскурсії до кримінально-виконавчої установи, зустріч із практичними працівниками органів і установ виконання покарань.

 Вивчення курсу «Актуальні проблеми кримінально - виконавчої політики України» здійснюється на основі робочої навчальної програми, тематичного плану, плану семінарських та практичних занять.

 

«ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ»

 

Злочини проти правосуддя в усьому світі належать до категорії найтяжчих, оскільки демонстративне втручання в судову незалежність руйнує самі підвалини існування будь-якої цивілізованої держави.

Мета вивчення курсу „Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя" полягає в тому, щоб сформувати кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовними знаннями кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального законодавства та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Основними формами навчального процесу із курсу „Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя" є лекційні та семінарські заняття. Частина тем курсу передбачає їх самостійне опрацювання. Опанування курсу „Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя" передбачає проведення підсумкового контролю знань студентів у формі заліку.

 

СПЕЦКУРСИ:

 

1.Кримінально - правових захист відносин власності.

2.Кримінально - правовий захист особи.

3.Кримінологічна політика України.

4.Новітні методи кримінологічних досліджень

Підготовка висококваліфікованих юристів-магістрів передбачає ґрунтовне вивчення курсу кримінального права України, яке, як відомо, належить до фундаментальних галузей системи права. При цьому вивчення спецкурсів "Кримінально-правовий захист відносин власності", «Кримінально - правовий захист особи», «Кримінологічна політика України», «Новітні методи кримінологічних досліджень» з Особливої частини кримінального права в свою чергу є визначальними для розуміння і освоєння курсу в цілому.

Вивчення відповідних тем спецкурсів передбачає, як роботу з підручниками так і вивчення рекомендованих монографічних видань, публікацій в періодичних фахових виданнях, глибоке опрацювання нормативного матеріалу та аналізу практики розгляду кримінальних справ судами України. З цією метою до програми долучено перелік рекомендованих видань в розрізі кожної окремої теми.

Питання для проведення семінарських занять, задачі для вирішення на практичних заняттях подаються окремим додатком до навчально - методичного комплексу, підготовленому на кафедрі.

Метою вивчення спецкурсів з Особливої частини кримінального права є поглиблення отриманих знань про особливості застосування кримінально-правових норм законодавства України, які регламентують відповідальність за злочини у відповідній сфері, відповідних теоретичних положень, які утвердилися в судовій практиці. У навчальному спецкурсі висвітлюються питання про особливості та значення, поняття, підстави та принципи кваліфікації злочинів в теорії кримінального права та систематизація в законодавстві, сучасні завдання боротьби з тими чи іншими видами злочинів, проблеми кодифікації та удосконалення чинного законодавства з питань відповідальності за конкретні злочинні посягання, передбачені чинним кримінальним законодавством.

В результаті вивчення тем спецкурсу магістри повинні самостійно вміти провести загальний аналіз злочинів, провести їх розмежування від суміжних злочинів та тотожних за змістом адміністративних правопорушень, дати правильну та обґрунтовану кваліфікацію вчиненого відповідно до роз'яснень Пленуму Верховного суду України з цих питань, визначити проблеми та шляхи удосконалення кримінальної відповідальності за злочини вчинені в певній сфері, знати порівняльне кримінальне законодавство зарубіжних країн, норми яких забезпечують ефективний кримінально-правовий захист власності.

Особлива увага приділяється тому, щоб навчити магістрів чітко орієнтуватися в чинному кримінальному законодавстві, вміти тлумачити закон та правильно й грамотно кваліфікувати злочини.

Вивчення спецкурсів з кримінального права базуються на курсі лекцій, а також на таких формах навчання як семінарські і практичні заняття, написання рефератів, проведення рольових ігор та дискусій з актуальних проблем кримінального законодавства та ін.

Дані спецкурси передбачають вивчення норм кримінального законодавства України, що регулюють відповідні сфери суспільних відносин, підстав кримінальної відповідальності за злочини та загальних ознак злочинів у цій сфері, особливостей та правил їх кваліфікації, відмежування від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень, підстав та порядку звільнення від кримінальної відповідальності, судової практики, наявних проблем кваліфікації та шляхів можливого удосконалення кримінального законодавства .

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

- чинне кримінальне законодавство України, керівні постанови Пленуму Верховного Суду України з питань застосування кримінального законодавства про злочини проти власності, особи, стан судової практики;

- стан основних проблем науки кримінального права;

- підстави кримінальної відповідальності;

- види окремих злочинів, та їх склад;

- правила кваліфікації злочинів.

Уміти:

- орієнтуватися в системі чинного кримінального законодавства та відшукати в ньому необхідну і правильно застосувати для даного конкретного випадку норму;

- тлумачити чинне кримінальне законодавство;

- кваліфікувати злочини проти власності в точній відповідності з законом;

- визначати характер та справедливість покарання обраного за конкретною справою;

- аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності закону.

Додати в закладки

share

Оголошення


30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань