Переклад сайту в Google

Ukrainian Belarusian Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Відеогалерея

Випуск 2010

Випуск 2010

День знань

Присяга 2010

 

Поточна погода

Івано-Франківськ: Хмарно з проясненнями, light snow showers, -3 °C

Зараз присутні

Зараз присутні 0 користувачів та 0 гостей.

Опитування

Сподобався вам наш сайт?:

Календар

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Додати до календаря
Головна

Юридичний факультет

Юридичний факультет у Прикарпатському юридичному інституті створено у 2006 році. Обов’язки декана факультету виконував к.ф.н. Бойчук В.М., під опікою якого розроблено концепцію розвитку юридичного факультету, зроблено суттєві кроки до покращення матеріально-технічної бази факультету, укладено договір про співробітництво з Національно-технічним університетом нафти і газу щодо військової кафедри, здійснено ряд інших важливих дій, пов’язаних із  становленням та зміцненням юридичного факультету. Спеціальність «Правознавство» акредитовано за III освітньо-кваліфікаційним рівнем у 2008 р. Із січня 2009 р. по вересень 2009 р. юридичний факультет очолювала доктор юридичних наук Васильєва В.А.   Цього ж року  відкрито магістратуру із  ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання.

Сьогодні юридичний факультет очолює к.ю.н., доцент Благодир С.М., за  керівництвом якого відбувається  оптимізація навчального процесу на юридичному факультеті, зміцнюється матеріально-технічна база, вдосконалюється навчально-методична робота, активна увага приділяється науковій роботі, зокрема, проведено ряд наукових конференцій, активно працюють наукові студентські гуртки.

  Заступник декана юридичного факультету - Редько А.Г. - здійснює важливі функції щодо організаційних аспектів навчального процесу та виховної роботи (проведення годин академнаставника,  організація зустрічей із провідними науковцями, практиками, політиками, духовенством тощо.). За його допомоги на юридичному факультеті  розвиваються Рада студентського самоврядування, художня самодіяльність, проводяться численні спортивні змагання тощо.

 

Професорсько-викладацький склад юридичного факультету

Навчальний процес на юридичному факультеті забезпечують науково-педагогічні працівники 8 загальноінститутських кафедр, 4 кафедри факультету громадської безпеки та соціальної роботи та 3 кафедри юридичного факультету.

Зокрема, на факультеті працюють три кафедри: кафедра конституційного та міжнародного права, яку очолює д.ю.н., професор Кафарський В.І., кафедра господарського та екологічного права (завідувач - к.ю.н. Вітовська Ірина Володимирівна), кафедра судочинства (завідувач - к.ю.н. Великорода О.М.).

До викладання спецкурсів залучаються працівники суду, прокуратури, податкової державної адміністрації, юстиції, інших  органів державної влади, фахівці із  нотаріату та адвокатури, що є практиками та фахівцями у своїй галузі.

 Організація навчання

На юридичному факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями: «Правознавство», «Соціальна робота», «Автомобільний транспорт». Термін навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр-4 роки; спеціаліст і магістр-5 років.

За напрямом підготовки «Правознавство» здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання  освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030402 - «Правознавство», а також підготовка фахівців за денною та заочною формами навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» (7.03040201).

 

На юридичному здійснюється  підготовка фахівців за денною формами навчання (освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» (8.03040201).

Фахівець-юрист, котрий є випускником  юридичного факультету Прикарпатьского юридичного інституту ЛьвДУВС, може здійснювати всі види професійної юридичної діяльності, зокрема, працювати на посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування, працювати в органах виконавчої влади, бути державними та муніципальними службовцями всіх рівнів, здійснювати діяльність на посаді судді, прокурора, слідчого, адвоката, нотаріуса та їх помічників, юрисконсультами на підприємствах, установах та організаціях.

 

На юридичному факультеті здійснюється  підготовка фахівців за денною та заочною формою навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.130102 - «Соціальна робота».

Фахівець з соціально-правового захисту може здійснювати  професійну діяльність як соціальний працівник, соціальний інспектор, фахівець з вирішення конфліктів, асистент соціального вихователя по роботі з дітьми-інвалідами, фахівець з організації дозвілля, з найму робочої сили, інспектор з виплати пенсій, з призначення пенсії, із соціальної допомоги.

  На юридичному факультеті ПЮІ ЛьвДУВС здійснюється підготовка фахівців за денною формою навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.070106 - «Автомобільний транспорт».

Випускник цього напряму підготовки може бути фахівцем з організації та контролю за безпекою дорожнього руху, може займати посади диспетчера автомобільного транспорту, інженера з транспорту, диспетчера служби руху, інженера з безпеки руху, ревізора автомобільного транспорту.

 

Виховна робота

На юридичному факультеті активно здійснюється виховна робота, систематично проводяться години академнаставників, зустрічі із видатними особистостями у відповідних сферах, ведеться різнобічна просвітницька робота. Значне місце у виховній роботі з студентами факультету приділяється спорту. Зокрема, на факультеті функціонують спортивні секції з футболу, баскетболу, волейболу.

Для організації змістовного дозвілля студентів функціонують літературна і хореографічна студії, театральний гурток, КВН, хоровий та вокальний гуртки.

 

              Наукова діяльність на юридичному факультеті

Науково-педагогічний склад юридичного факультету працює над спільною темою наукового дослідження «Правова система України», актуальність якої обумовлено віковим прагненням українського народу до реалізації власного суверенітету, яке дає можливість побудувати власну правову систему з урахуванням історичної і національної самобутності українського народу.

Кафедрою конституційного та міжнародного права досліджується  наукова тема «Конституційно-правова реформа в Україні: проблеми теорії та практики». Невизначеність правового регулювання державно-владних відносин, відсутність злагодженості механізмів стимулювань і противаг, балансу влад, зумовлена конституційною реформою  2004 р. (Закон України від 8 грудня 2004 року №2222-IV), вимагає якісно нових підходів до врегулювання окремих суспільних відносин та проведення їх у відповідності як до міжнародних правових норм, так і оптимізації з урахуванням досвіду країн зрілої демократії. Актуальним залишається питання адміністративно-територіальної реформи, визначення форм правління, розмежування компетенції органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

 Кафедра цивільного права працює над темою: «Правові проблеми реалізації майнових та особистих немайнових прав в сучасній Україні». У контексті затвердженої теми, науково-педагогічним складом кафедри передбачається дослідження відповідних правових механізмів регулювання відносин у сфері реалізації майнових та особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб в сучасній Україні та обґрунтування ефективних правових форм, способів їх регулювання. Такого роду дослідження, засноване на сучасних підходах, принципах функціонування правової системи України є перспективним та актуальним як для теорії, так і для практики правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин в Україні.

Кафедрою господарського та екологічного права досліджується наукова тема «Поєднання приватних та публічних засад регулювання економічних відносин в Україні» Система економічних відносин і пов’язані з нею приватні інтереси постійно розвиваються. Науково-технічна революція, централізація і концентрація капіталу, глобалізація та інтернаціоналізація світової економіки змушують по-новому поглянути на проблеми правового регулювання та захисту приватних прав та інтересів з точки зору функцій сучасної публічної влади. Тенденція економічного розвитку полягає в тому, що з одного боку, виникають нові види приватноправових відносин, що регулюються насамперед цивільним законодавством, а з іншого - виникають нові види товарів, послуг, соціальних благ та пов’язаних із ними суспільних відносин, природа яких вимагає особливого правового регулювання, яке одночасно поєднує приватні і публічні правові засади.

Кафедра судочинства досліджує тему «Проблеми розвитку і удосконалення процесуального законодавства України і практика його застосування». Ефективність забезпечення процесуального статусу особи, безпосередньо пов’язана з досягненням мети будь-якого з видів судочинства, що в свою чергу залежить від належної законодавчої регламентації діяльності судових органів. Тому передумовою ефективного здійснення правосуддя є правотворча діяльність Верховної Ради України, що створює правові умови для забезпечення режиму законності, захисту прав, свобод і законних інтересів осіб у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному процесі тощо.

У науковій роботі факультету активну участь беруть також  студентські наукові гуртки.

 

Матеріально-технічна база

До послуг студентів юридичного факультету - навчальні об’єкти Прикарпатського юридичного інституту:

  • корпуси з лекційними залами та аудиторіями;
  • комп’ютерний клас, оснащений новітнім обладнанням;
  • криміналістичний полігон з навчальними об’єктами;
  • загальна та спеціальна бібліотеки з найбільшими в області книжковими фондами юридичної, наукової та спеціальної літератури (понад 50 тис. примірників);
  • комплекс спортивних споруд;
  • юридична клініка.

Додати в закладки

share

Оголошення

убрать нижний живот в домашних условиях

30.05.2011

Вартість навчання

у Прикарпатському юридичному інституті ЛьвДУВС на 2011-2012 навчальний рік

Докладніше


Новини

24.02.2011

Зустріч з ліцеїстами

Уже стали традиційними змагання між першокурсниками Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ та Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які приурочують до Дня захисника Вітчизни. Цього разу в спортивному залі міліцейського інституту змагалися шістдесят юнаків, які мірялися силою, демонстрували свою спритність та військовий вишкіл.

Докладніше


27.01.2011

Навчальний посібник про громадянську культуру студентів

У Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ відбулася презентація навчального посібника «Громадянська культура студентської молоді».

Докладніше


13.12.2010

Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій

Докладніше


Лічильники відвідувань